• banner_page

Önümler

 • 38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  Bu metal örtülen täjirçilik zibil galyndylary ýönekeý we amaly nusgawy dizaýna eýedir, zibili aňsat zyňmak we ýygnamak üçin açyk ýokarky dizaýn bilen, demirden ýasalan söwda hapalary poslama çydamly we çydamly galvanizli polat zolaklardan ýasalyp bilner.
  Gara reňk has ýönekeý we atmosferaly, dokumadan doly, demirden ýasalan bu galyndylary daşamak üçin çykdajylary, reňkini, ululygyny tygşytlamak üçin saklap bolýar, seýilgähler, köçeler, mekdepler, söwda merkezleri, maşgalalar we başgalar üçin amatly bolup biler. ýerler

 • Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Metal täjirçilik 32 “Gallon hapa” kabul edijisi, graffiti we wandalizmiň öňüni alýan berk, uzyn tekiz polat korpusda poliester tozy bilen örtülen görnüşi görkezýär.Goşmaça güýç üçin metal zolak.Söwda hapalary aşa howa şertlerine çydap biler, olary açyk howada ulanmak üçin ajaýyp eder.Rainagyş gapagy gapagy ýagyşyň ýa-da garyň konteýner girmeginiň öňüni alýar.Gämi toplumyny we gara polatdan ýasalan gap-gaçlary öz içine alýar.
  Bu metal açyk hapanyň agyr kuwwaty, boşlugyň ýygylygyny azaldyp, köp mukdarda hapany dolandyryp biljekdigini üpjün edip biler.Polat çarçuwasy goşmaça güýç we durnuklylyk üpjün etmek üçin togalanan gyralar bilen gurlupdyr.
  Çydamlylygy möhümdir, Onuň doly kebşirlenen gurluşygy agyr ulanyşa we hyýanatçylykly çydamlylygy kepillendirýär.
  32 gallon kuwwaty bilen enjamlaşdyrylan zibil saklamak üçin giň ýer berýär.Diametri 27 ″ we beýikligi 39 ″ ölçemek, galyndylary zyňmak üçin ykjam, ýöne ygtybarly çözgüt üpjün edýär.

 • Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Açyk metal täjirçilik hapalary has ýokary öndürijilik üçin şekillendirilip bilner, görnüşi moda, ýokary derejeli we owadan we açyk hapalary zyňmak üçin ajaýyp saýlawdyr.

  Galvanizli polatdan ýasalan, açyk pürküji bejergisi, çydamly, çyzmaga çydamly, ýangyna garşy, okislenmä garşy poslama, boş gurluşyk täsirli howa akymyny ösdürýär we täze, arassa gurşaw üçin ysyň döremeginiň öňüni alýar.

  Polat galyndylary, şäher seýilgäh taslamalary, köçeler, mekdepler, şäher, jemgyýetler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde köplenç ulanylýar.

 • Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Bu täjirçilik metal hapalary, täjirçilik galyndylaryny kabul etmek indi monoton we içgysgynç bolmaz ýaly, näzik tegelek çukur dizaýnyny ulanyp biler.Qualityokary hilli galvanizli polat materialy ony aşaga çydamly, kislota-aşgar garşylygy, poslama garşy we beýleki aýratynlyklary edýär, çüýremegi we döwülmegini aňsatlaşdyrmaýar.
  Amatly dizaýn, şäher jemgyýetleri, köçeler, mekdepler, seýilgähler we beýleki ýerlerde amatly we çalt zibil klassifikasiýasy we bejergisi üçin amatlydyr.

 • 38 “Gallon” gök senagat daşky galyndylary kabul ediji söwda gap-gaçlary tekiz gapakly gaplar

  38 “Gallon” gök senagat daşky galyndylary kabul ediji söwda gap-gaçlary tekiz gapakly gaplar

  Bu gök açyk açyk galyndylary kabul etmek ýönekeý we nusgawy, açyk we galyndylary dolandyrmagyň amaly we täsirli çözgüdi.Söwda hapalary, daşky gurşawyň daşky gurşawyna garşy durmak üçin seresaplylyk bilen döredilip bilner, metal örtülen hapalar galvanizli polatdan ýasalýar, üstüni ýyrtmak, poslamak, poslama garşy durmak üçin termal sepilýär, hatda uzak howa şertlerinde-de Hyzmat ömri, ýokarky açyk dizaýn, hapa, reňk, ululyk, material aňsat we amatly taşlap bilýär, Logotip düzülip bilner, seýilgähler we köçeler ýaly köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Jemgyýetçilik köçesi, poslamaýan polat çarçuwaly oturgyçlar

  Jemgyýetçilik köçesi, poslamaýan polat çarçuwaly oturgyçlar

  Bu yzky agaç açyk seýilgähdäki oturgyç ajaýyp we özüne çekiji.Poslamaýan polatdan ýasalan berk ramka, pos we poslama garşylygy üpjün edýär. Agaç oturgyç paneli hem rahat, hem çydamly. Mundan başga-da, aýrylyp bilinýän oturgyç we aýaklar daşamagy we saklamagy aňsatlaşdyrýar. Rustik agaç dizaýny tebigy täsir galdyrýar köçede, bagda, eýwanda ýa-da seýilgähde bolsun, açyk meýdanda. Köpugurlylygy we amalylygy bilen bu oturgyç islendik açyk oturgyç meýdançasyna ýylylyk we stil goşýar.

 • Mawy metal egin-eşik sadakasy konteýner eşik sadakasy gapdan çykýar

  Mawy metal egin-eşik sadakasy konteýner eşik sadakasy gapdan çykýar

  Bu uly kuwwatly metal eşikleri haýyr-sahawat gutusy, pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap bilýär we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýär.Gulplanan eşikleri gaýtadan işleýän gaplar, bagyş edilen zatlary howpsuz saklaýar.Adamlara islenmeýän eşikleri sowgat bermek üçin amatly we ygtybarly ýol berýär.
  Köçelere, jemgyýetlere, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat guramalaryna, Gyzyl Haç, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

  Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

  Bu uly kuwwatlyk haýyr-sahawat metal egin-eşik sadakasy, pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap bilýär we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýär.Gulplanan eşik sadakalary, bagyş edilen zatlary howpsuz saklaýar.Adamlara islenmeýän eşikleri sowgat bermek üçin amatly we ygtybarly ýol berýär.
  Haýyr-sahawat edaralaryna, köçelere, ýaşaýyş ýerlerine, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Kitaplar Aýakgap eşikleri sadaka Bin öndürijisinden aýrylýar

  Kitaplar Aýakgap eşikleri sadaka Bin öndürijisinden aýrylýar

  Bu kitaplar köwüş geýimlerine haýyr-sahawat bermek Bin, göwrümi we transport çykdajylaryny netijeli tygşytlamak üçin sökmek dizaýnyny ulanýar, köpçülikleýin sargyt etmegi ýeňilleşdirmek üçin, ýokary hilli galvanizli polatdan, pos we poslama garşy, ygtybarly dizaýndan, alanyňyzda ýapyşmazlyk üçin eşikler, esasy wezipesi haýyr-sahawat maksatlary üçin egin-eşik, aýakgap, kitap we ş.m. şahsy sadakalary ýygnamakdyr.Adamlara indi zerur däl eşikleri sowgat etmek, şeýlelik bilen mätäçlere kömek etmek üçin amatly ýol berýär.

 • Metal eşik sadakasy Greenaşyl polat eşik sadaka gaplary

  Metal eşik sadakasy Greenaşyl polat eşik sadaka gaplary

  Bu eşik haýyr-sahawat gaplary pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap bilýär we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýär.Egin-eşik sadaka konteýnerleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek, eltip bermegi ýeňilleşdirmek we bagyş edilen zatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gulplar bilen enjamlaşdyrylan.Egin-eşik sadakasynyň esasy wezipesi, haýyr-sahawat üçin şahsyýetler tarapyndan bagyş edilen eşikleri ýygnamakdyr.Bu adamlaryň söýgüsine we rehim-şepagatyna geçmek üçin ajaýyp sebäpdir.Adamlara islenmeýän eşik sowgat etmek üçin amatly ýol berýär.

  Köçelere, jemgyýetlere, seýilgählere, ýol ýakasyna, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Metal haýyr-sahawat eşikleri Bin haýyr-sahawat eşikleri sadaka gutusy ýaşyl

  Metal haýyr-sahawat eşikleri Bin haýyr-sahawat eşikleri sadaka gutusy ýaşyl

  Haýyr-sahawat eşiklerini öndürmekde ýöriteleşen zawod hökmünde, 17 ýyl bäri egin-eşik sadakasy önümçiliginde ýöriteleşýäris.Galvanizli polatdan ýasalan we berkligini we işleýşini üpjün etmek üçin ýüzüne sepilen bu ýaşyl metal haýyr-sahawat eşiklerini size hödürleýäris.Açyk howada her dürli howa çydap bilýär.

  Gurluşy taýdan onuň çaltlygyny we ulanylyş funksiýasyny optimizirledik.

  Goldaw reňki, ululygy, Logotipi düzmek

  Köçelere, jemgyýetlere, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat guramalaryna, Gyzyl Haç, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Uly kuwwatly haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat gaplary metal eşik sadakasy gutusy

  Uly kuwwatly haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat gaplary metal eşik sadakasy gutusy

  Bu haýyr-sahawat metal eşik haýyr-sahawat gutusy aýakgap, kitap we eşik saklaýar we köp zatlary saklamak üçin örän uludyr.Tutuş dizaýny eşik çykarmagy gaty amatly edýär we eliňize zyýan bermez.Mundan başga-da, her bir eşigi gaýtadan işleýän gap, goşmaça howpsuzlyk üçin gulp bilen üpjün edilendir.Mundan başga-da, ony köçelere, jemgyýetlere, abadançylyk öýlerine, haýyr-sahawat we beýleki şuňa meňzeş ýerlere laýyk edip, ýere dikip bolýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/11