• banner_page

Biz hakda

açyk metal hapalar

Kompaniýanyň tertibi

“Chongqing Haoyida Outdoor Facility Co., Ltd.” 2006-njy ýylda döredilip, açyk mebel dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna ýöriteleşip, 17 ýyllyk taryhy bar.Lomaý we giňişleýin taslamany özleşdirmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin size hapa gaplary, bag skameýkalary, açyk stollar, egin-eşik sadakasy, gül küýzeleri, welosiped raflary, bollar, plýa beach oturgyçlary we açyk mebel bilen üpjün edýäris.

Zawodymyz 126 işgäri bilen 28,044 inedördül metr meýdany tutýar.Bizde halkara derejesinde öňdebaryjy önümçilik enjamlary we ösen önümçilik tehnologiýasy bar.ISO9001 Hil barlagy, SGS, TUV Rheinland şahadatnamasyndan geçdik.

Önümlerimiz esasan supermarketde lomaý satuwda, seýilgählerde, häkimliklerde, köçelerde we beýleki taslamalarda ulanylýar.Bütin dünýäde lomaý satyjylar, gurluşykçylar we supermarketler bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we bazarda uly abraýdan peýdalanýarys. Biz täze önümleri yzygiderli öwrenýäris, täzeläp, ösdürýäris.Her bir müşderä dogruçyllyk bilen çemeleşýäris.

Biziň işimiz näme?

Tejribe:
Seýilgäh we köçe mebellerini dizaýn etmekde we öndürmekde 17 ýyllyk tejribämiz bar.
2006-njy ýyldan bäri seýilgäh we köçe mebellerine üns berýäris.

Esasy önüm:
Söwda hapa gaplary, seýilgäh oturgyçlary, polat piknik stollary, täjirçilik zawody, polat welosiped raflary, poslamaýan polat Bollard we ş.m.

gözegçi

OEM / ODM

Parkörite seýilgäh mebel önümlerini gözleýärsiňizmi?Dogry ýere geldiň!Zawodymyz OEM / ODM täjirçilik hapa gaplaryny, açyk oturgyçlary, açyk piknik stollaryny, täjirçilik ekýänleri, açyk welosiped tekerlerini, polat bollar we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir, islendik reňk, material, ululyk size laýyklaşdyrylyp bilner, goşup bilersiňiz Logotip, pikirleriňizi hakykata öwürmäge taýyn tejribeli dizaýn inersenerleri we ökde hünärmenler toparymyz bar.Simpleönekeý prototip bolsun ýa-da çylşyrymly dizaýn bolsun, muny amala aşyrmak üçin tejribämiz we çeşmelerimiz bar. Taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize ýüz tutuň !!

Ylmy barlaglar

söwda hapalary

Iň gowy hyzmat

Satuwdan soň hyzmat

24 aý kepillik we ätiýaçlyk şaýlary goldawy;

Gurnama tehniki goldaw.

Custöriteleşdirilen hyzmatlar

Metalörite metal çarçuwasy: Galvanizli polat / Alýumin çarçuwasy / 201/304/316 poslamaýan polat islege görä;
Woodörite agaç: kamfor agajy, sosna agajy, çaý, plastmas agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.
Reňkini, ululygyny, nyşanyny düzüň.

Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

Güýç zawody

Üznüksiz, çalt eltilmegini üpjün etmek üçin 28,800 inedördül metr önümçilik bazasy, netijeli önümçilik!

17 ýyllyk önümçilik tejribesi

2006-njy ýyldan başlap, köçe mebelleriniň hapa gaplaryny, bag skameýkalaryny, açyk stollary we oturgyçlary, gül küýzelerini, welosiped tekerlerini, boldalary öndürmäge üns berýäris.

Hil barlagy

Kämil hil gözegçilik ulgamy, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi üpjün ediň.

ODM / OEM goldawy

Professional, mugt, üýtgeşik dizaýny özleşdirmek hyzmaty, islendik logotip, reňk, material, ululyk düzülip bilner.

Satuwdan soň hyzmat

7 * 24 sagat hünärli, täsirli, oýlanyşykly hyzmat, Soraglaryňyz bar bolsa göni habarlaşyň we ähli meseleleri çözmäge kömek ederis.

Daşky gurşawy goramak

Daşky gurşawy goramak howpsuzlygyny synagdan geçiriň, howpsuz we täsirli.

Kompaniýanyň ösüş taryhy

 • 2006
  2006-njy ýylda açyk mebelleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak üçin “Haoyida” markasy döredildi.
 • 2012
  2012-nji ýyldan başlap, ISO 19001 hil şahadatnamasy, ISO 14001 daşky gurşaw dolandyryş şahadatnamasy we ISO 45001 hünär saglygy we howpsuzlyk şahadatnamasy aldy.
 • 2015
  2015-nji ýylda dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň biri bolan Wankeniň "Ajaýyp hyzmatdaş baýragyny" aldy.
 • 2017
  2017-nji ýylda SGS şahadatnamasy we eksport kwalifikasiýa şahadatnamasyndan geçdi we ABŞ-a eksport edip başlady.
 • 2018
  2018-nji ýylda Pekin uniwersitetiniň çeşmelerini "ajaýyp üpjün ediji" gazandy.
 • 2019
  2019-njy ýylda dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň biri bolan Wankeniň "On ýyllyk hyzmatdaşlyk goşant baýragy" baýragyna mynasyp boldy.
  Dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň biri bolan Suhui-iň "Iň oňat hyzmatdaşlyk baýragyny" aldy
 • 2020
  2020-nji ýylda dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynyň biri bolan Suhui-iň "Iň gowy hyzmat baýragyny" aldy.
  28800 inedördül metr meýdany we 126 işgäri bolan täze zawoda göçüriler.Önümçilik prosesini we enjamlaryny kämilleşdirdi we uly göwrümli taslamalary amala aşyrmak ukybyna eýe
 • 2022
  2022-nji ýylda TUV Rheinland şahadatnamasy.
  2022-nji ýylda Haoyida önümlerini dünýäniň 80-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport etdi.

Zawodyň ekrany

açyk hapalar
açyk hapalar

Işgärleriň işleýiş prosesi

açyk hapalar

Kärhananyň güýji

açyk hapalar

Ammaryň ekrany

açyk hapalar

Gaplamak we eltip bermek

açyk hapalar

Şahadatnama

Seýilgäh skameýkasy (1)
Seýilgäh skameýkasy
Seýilgäh skameýkasy (5)
Seýilgäh skameýkasy (4)
Seýilgäh skameýkasy (11)
cer1
Seýilgäh skameýkasy (8)
cer2
cer4
cer5
cer6
Seýilgäh skameýkasy (10)
Seýilgäh skameýkasy (6)

Hyzmatdaşlarymyz

açyk hapalar
açyk hapalar