• banner_page

Piknik stoly

 • 6 ′ gönüburçly täjirçilik piknik stollary metal açyk seýilgäh köçesi

  6 ′ gönüburçly täjirçilik piknik stollary metal açyk seýilgäh köçesi

  Bu metal piknik stolunda galvanizli polatdan ýasalan ýokary hilli gurluşyk bar, onuň berkligini we berkligini üpjün edýär.Gara we mämişi utgaşmasy häzirki zaman we moda estetikasyny döredýär.Üýtgeşik deşilen dizaýn diňe bir stoluň gözelligini goşman, eýsem dem alyş ukybyny hem güýçlendirýär. Giň stol we oturgyçlar azyndan 6 adamy rahat ýerleşdirip biler, bu bolsa maşgala ýa-da dostlaryňyz bilen pikniklere amatly bolar.Mundan başga-da, ulanylanda durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edip, giňeltmek nurbatlaryny ulanyp, stoluň düýbüni ýere berk ýapyp bolýar.

  Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, meýdança, ýol ýakasy, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Açyk seýilgäh 6ft täjirçilik polat piknik stoly skameýkaly deşikli gyzyl

  Açyk seýilgäh 6ft täjirçilik polat piknik stoly skameýkaly deşikli gyzyl

  Polat piknik stoly uzak möhletli ulanylmagyny we poslamagy aňsatlaşdyrmazlygy üçin çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Baglanan dizaýn, ýönekeý we sahy.Gyzyl görnüş, janlylykdan doly, açyk meýdanyňyzy has janly we doly edýär.Ajaýyp deşikli dizaýn, oturgyjyň we stoluň ýokarsyna döwrebap täsir edýär.Metal parkyň piknik stoly we skameýkasy azyndan 4 adamy kabul edip biler.Durnukly we ygtybarly bolmagy üçin aşagy giňeltmek nurbatlary bilen ýere berkidilip bilner.Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Zontikli deşik meýdançasy bilen täjirçilik metal açyk piknik stoly

  Zontikli deşik meýdançasy bilen täjirçilik metal açyk piknik stoly

  Bu açyk metal piknik stoly galvanizli polatdan ýasalan, çydamly, poslama we poslama garşy.Iş stoly deşikli, owadan, amaly we dem alýar.Mämişi iş stolunyň daşky görnüşi kosmosa açyk we janly reňkler berýär, adamlary begendirýär. Aşagy howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikeldilip bilner. Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin söküp we ýygnap bolýar.Bu açyk metal stol we oturgyç, uly maşgalalaryň ýa-da toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 8 adamy ýerleşdirip biler.Açyk restoranlarda, seýilgählerde, köçelerde, ýol ýakasynda, eýwanlarda, meýdançalarda, jemgyýetlerde we beýleki köpçülik ýerlerinde amatly.

 • Zemin deşikli 6 ′ tegelek şäher seýilgähi açyk metal piknik stoly

  Zemin deşikli 6 ′ tegelek şäher seýilgähi açyk metal piknik stoly

  Açyk tegelek metal piknik stoly poslamaýan we çydamly aýratynlyklary bolan çydamly galvanizli polatdan ýasalýar. Tegelek integral dizaýn, ýönekeý we owadan. Surfaceerdäki çukur tegelek deşik görüş gözelligini artdyrýar we termaldan soň öçmek aňsat däl spreý bejergisi.Oturmak üçin oturgyç has amatly. Gün şöhlesi bilen amatly iş stolunyň ätiýaçlyk zontik deşigi. Sowuk gyzyl daşky açyk meýdana janlylyk goşýar. Seýilgähler, söwda köçeleri, stadionlar, jemgyýetler, teraslar, balkonlar, restoranlar we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • 6 ′ Daşky seýilgäh üçin gönüburçly termoplastiki piknik stoly

  6 ′ Daşky seýilgäh üçin gönüburçly termoplastiki piknik stoly

  Bu 6 ′ gönüburçly termoplastiki piknik stoly galvanizli polatdan ýasalýar we üstü açyk termal pürkmek arkaly gaýtadan işlenýär.Ol berk, çyzylmaga we poslama garşy we dürli howa şertleri üçin amatly.Daşky ýylylyk sepmek, daşky gurşawa arassa bejeriş usuly bolup, plastmassa siňdirmekden has ýokarydyr.Dürli ululykda bar we köçeler, seýilgähler, baglar, jemgyýetler, açyk restoranlar we ş.m. ýaly köpçülik ýerleri üçin amatly.

  Polat gönüburçly göçme stol - göwher nagşy

 • 6 fut gönüburçly täjirçilik açyk piknik stollary deşikli polat

  6 fut gönüburçly täjirçilik açyk piknik stollary deşikli polat

  6 fut gyrmyzy göniburçluk gönüburçly polat täjirçilik açyk piknik stollary, tegelek nagyş dizaýny, owadan we owadan, açyk pürküji bejergisini ulanýarys, suw geçirmeýän, pos we poslama garşylyk, tekiz ýer, owadan reňk, reňk zerurlyklaryňyza görä burçlary düzüp bilersiňiz arkany bejermek, çyzylmazlyk üçin bu piknik stoly maşgalasy we dostlary bilen açyk meýdanda ýygnanmak üçin örän amatly, köçelere, meýdançalara, seýilgählere, bag, eýwan, mekdepler, söwda merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine hem degişlidir.

 • Döwrebap seýilgäh piknik stoly köçe mebel öndürijisi

  Döwrebap seýilgäh piknik stoly köçe mebel öndürijisi

  Park piknik stoly gaty agaçdan we metal çarçuwadan ýasalýar.Demir çarçuwasy galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan, agaç bolsa sosna, kamfor, çaý ýa-da plastmassa agaç bolup biler.Islegleriňize görä düzülip bilner.Seýilgäh piknik stolunyň daş ýüzüne suw geçirmeýän we poslama garşylygy üpjün etmek üçin açyk howada sepildi, dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly boldy.

  Piknik stolunyň ýönekeý we tebigy dizaýny, açyk howada naharlanmakdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Köçedäki açyk piknik stoly giň we amatly bolup, maşgala ýygnanyşyklarynyň ýa-da dostlaryň ýygnanyşygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp, azyndan 6 adamy kabul edip biler.Seýilgähler we köçeler ýaly köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Oturgyç bilen açyk agaç döwrebap agaç piknik stoly

  Oturgyç bilen açyk agaç döwrebap agaç piknik stoly

  Bu döwrebap agaç piknik stoly sökülip, ​​ýygnamagy aňsatlaşdyrýar we gurluşynda durnuklylygy üpjün edýär.Onda galvanizli polat çarçuwasy we üstünde açyk pürküji örtük bar, çydamlylygy, durnuklylygy we pos garşylygyny kepillendirýär.Agaç we poslamaýan poladyň utgaşmasy dürli çärelere we gurşawlara laýyk moda we amaly açyk oturgyç çözgüdini döredýär. Köp funksiýaly dizaýny we berk gurluşy bilen bu piknik stoly köptaraply, ulanyjy üçin amatly we uzyn gözleýän adamlar üçin iň amatly saýlawdyr. - açyk seýilgäh mebelleri.

 • Zontikli deşik seýilgähi köçe mebelleri bilen häzirki zaman piknik stoly

  Zontikli deşik seýilgähi köçe mebelleri bilen häzirki zaman piknik stoly

  Döwrebap dizaýn edilen açyk piknik stollarymyz howa çydamly birleşdirilen agaç materialdan ýasalýar we ýylyň dowamynda açyk howada ulanmak üçin galvanizli polat çarçuwany öz içine alýar. Günüň ajaýyp goragyny üpjün etmek, stoluň reňkini we daşky görnüşini saklamagy üpjün etmek üçin önümçilik döwründe UV inhibitorlary goşulýar. wagtyň geçmegi bilen.Mundan başga-da, çyglylyga çydamly material adaty agaç stollary bilen umumy bolan çişirmek ýa-da döwmek ýaly umumy problemalaryň öňüni alýar.Bu tegelek piknik stoly diňe bir ajaýyp görünmeýär, minimal tehniki hyzmaty talap edýär.Çydamlylygy, dürli meýdançalarda, köçelerde, seýilgählerde we şypahanalarda ulanmak üçin amatly edýär.

 • Seýilgäh stoly Döwrebap täjirçilik piknik stoly açyk meýdanda

  Seýilgäh stoly Döwrebap täjirçilik piknik stoly açyk meýdanda

  Döwrebap piknik stoly owadan we amalydyr. Gaty agaç bilen poslamaýan poladyň utgaşmasyny kabul edýär. Gaty gurluş, stoluň ýygy-ýygydan ulanylmagyna we dürli howa şertlerine çydap biljekdigini üpjün edýär. Agaç üstü tebigy we dokumadan doly. Poslamaýan polat çarçuwasy poslamaýan we poslama garşy, stoluň hyzmat möhletini uzaldýar we owadan saklaýar. 3,5 metrlik iş stoly maşgala ýygnanyşyklary ýa-da dostlary üçin azyndan 8 adamy kabul edip biler.Pleönekeý daşky dizaýn, moda we amaly, açyk meýdanyňyzy has owadan edýär.Materiallar we ululyklar şahsy zerurlyklara görä düzülip bilner.Maşgala ýygnanyşygy bolsun ýa-da jemgyýetçilik çäresi bolsun, piknik stolunyň berk dizaýny açyk we ygtybarly oturgyç çözgütleriniň üpjün edilmegini üpjün edip biler.

 • Häzirki zaman täjirçilik açyk seýilgäh piknik stoly we oturgyç

  Häzirki zaman täjirçilik açyk seýilgäh piknik stoly we oturgyç

  Bu seýilgäh piknik stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan we tebigy çaýdan ýasalýar. Çaýyň tebigy we baky gözelligi islendik daşky gurşawy doldurýar, daş-töweregine azajyk ýylylyk we nepislik goşýar. ähli ýaşdaky ulanyjylar üçin. Häzirki zaman piknik stoly moda we amaly.Poslamaýan polat çarçuwasy piknik stolunyň berkligini ýokarlandyrýar we ajaýyp goldaw we durnuklylygy üpjün edýär.Aşagy stollaryň we oturgyçlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikip bolýar.Stollar we oturgyçlar azyndan 4-6 adamy kabul edip biler we köçeler, seýilgähler, baglar, açyk restoranlar, baglar, balkonlar, myhmanhanalar, mekdepler we ş.m. ýaly köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Häzirki zaman täjirçilik açyk piknik stollary Şäher köçe mebelleri

  Häzirki zaman täjirçilik açyk piknik stollary Şäher köçe mebelleri

  Döwrebap täjirçilik açyk piknik stoly seýilgähler, köçeler, mekdepler, dynç alyş ýerleri we ş.m. üçin niýetlenendir. Uly tegelek piknik stoly size we dostlaryňyza we maşgalaňyza oturmak, dynç almak, iýmek we tagta oýunlary oýnamak üçin ýer berýär.Aýrylyp bilinýän dizaýn, transport çykdajylaryny tygşytlamak aňsat, ýygnamak aňsat, ýere berkidilip bilner, ygtybarly we güýçli, berkligi we hyzmat möhletini üpjün etmek üçin galvanizli polat ýa-da poslamaýan polat çarçuwasyny saýlaýar.Mundan başga-da, açyk spreý bejergisi piknik stollaryna ähli howa şertlerine laýyk gelýän poslama garşylygy we okislenme garşylygyny berýär.

  Zontik deşikli häzirki zaman açyk piknik stollary

123Indiki>>> Sahypa 1/3