• banner_page

Geýim sadakalary

 • Mawy metal egin-eşik sadakasy konteýner eşik sadakasy gapdan çykýar

  Mawy metal egin-eşik sadakasy konteýner eşik sadakasy gapdan çykýar

  Bu uly kuwwatly metal eşikleri haýyr-sahawat gutusy, pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap biler we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap biler.Gulplanan eşikleri gaýtadan işleýän gaplar, bagyş edilen zatlary howpsuz saklaýar.Adamlara islenmeýän eşikleri sowgat etmek üçin amatly we ygtybarly ýol berýär.
  Köçelere, jemgyýetlere, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat guramalaryna, Gyzyl Haç, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

  Uly kuwwatly haýyr-sahawat metal eşikleri gulplama

  Bu uly kuwwatlyk haýyr-sahawat metal egin-eşik sadakasy, pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap bilýär we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap bilýär.Gulplanan eşik sadakalary, bagyş edilen zatlary howpsuz saklaýar.Adamlara islenmeýän eşikleri sowgat bermek üçin amatly we ygtybarly ýol berýär.
  Haýyr-sahawat edaralaryna, köçelere, ýaşaýyş ýerlerine, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Kitaplar Aýakgap eşikleri sadaka Bin öndürijisinden aýrylýar

  Kitaplar Aýakgap eşikleri sadaka Bin öndürijisinden aýrylýar

  Bu kitaplar köwüş geýimlerine haýyr-sahawat bermek Bin, göwrümi we transport çykdajylaryny netijeli tygşytlamak üçin sökmek dizaýnyny ulanýar, köpçülikleýin sargyt etmegi ýeňilleşdirmek üçin, ýokary hilli galvanizli polatdan, pos we poslama garşy, ygtybarly dizaýndan, alanyňyzda ýapyşmazlyk üçin eşikler, esasy wezipesi haýyr-sahawat maksatlary üçin egin-eşik, aýakgap, kitap we ş.m. şahsy sadakalary ýygnamakdyr.Adamlara indi zerur däl eşikleri sowgat etmek, şeýlelik bilen mätäçlere kömek etmek üçin amatly ýol berýär.

 • Metal eşik sadakasy Greenaşyl polat eşik sadaka gaplary

  Metal eşik sadakasy Greenaşyl polat eşik sadaka gaplary

  Bu eşik haýyr-sahawat gaplary pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap biler we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap biler.Egin-eşik sadaka konteýnerleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek, eltip bermegi ýeňilleşdirmek we bagyş edilen zatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gulplar bilen enjamlaşdyrylan.Egin-eşik sadakasynyň esasy wezipesi, haýyr-sahawat üçin şahsyýetler tarapyndan bagyş edilen eşikleri ýygnamakdyr.Bu adamlaryň söýgüsine we rehim-şepagatyna geçmek üçin ajaýyp sebäpdir.Adamlara islenmeýän eşik sowgat etmek üçin amatly ýol berýär.

  Köçelere, jemgyýetlere, seýilgählere, ýol ýakasyna, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Metal haýyr-sahawat eşikleri Bin haýyr-sahawat eşikleri sadaka gutusy ýaşyl

  Metal haýyr-sahawat eşikleri Bin haýyr-sahawat eşikleri sadaka gutusy ýaşyl

  Haýyr-sahawat eşiklerini öndürmekde ýöriteleşen zawod hökmünde, 17 ýyl bäri egin-eşik sadakasy önümçiliginde ýöriteleşýäris.Galvanizli polatdan ýasalan we berkligini we işleýşini üpjün etmek üçin ýüzüne sepilen bu ýaşyl metal haýyr-sahawat eşiklerini size hödürleýäris.Açyk howada her dürli howa çydap bilýär.

  Gurluşy taýdan onuň çaltlygyny we ulanylyş funksiýasyny optimizirledik.

  Goldaw reňki, ululygy, Logotipi düzmek

  Köçelere, jemgyýetlere, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat guramalaryna, Gyzyl Haç, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Uly kuwwatly haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat gaplary metal eşik sadakasy gutusy

  Uly kuwwatly haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat gaplary metal eşik sadakasy gutusy

  Bu haýyr-sahawat metal eşik haýyr-sahawat gutusy aýakgap, kitap we eşik saklaýar we köp zatlary saklamak üçin örän uludyr.Tutuş dizaýny eşik çykarmagy gaty amatly edýär we eliňize zyýan bermez.Mundan başga-da, her bir eşigi gaýtadan işleýän gap, goşmaça howpsuzlyk üçin gulp bilen üpjün edilendir.Mundan başga-da, ony köçelere, jemgyýetlere, abadançylyk öýlerine, haýyr-sahawat we beýleki şuňa meňzeş ýerlere laýyk edip, ýere dikip bolýar.

 • Haýyr-sahawat gap-gaçlary sadaka dokma aýakgaplary eşikleri gaýtadan işlemek üçin gap

  Haýyr-sahawat gap-gaçlary sadaka dokma aýakgaplary eşikleri gaýtadan işlemek üçin gap

  Haýyr-sahawat binasynyň esasy wezipesi, haýyr-sahawat maksatlary üçin şahsyýetler tarapyndan bagyş edilen eşikleri ýygnamakdyr.Adamlaryň söýgüsini ýaýradýan ajaýyp sebäp.açyk eşik haýyr-sahawat gaplary, adamlar üçin zerur däl eşikleri sowgat bermek üçin amatly ýol bilen üpjün edýär, möwsümiň gutarandygyna, indi laýyk gelmeýändigine ýa-da başga islenilmeýändigine garamazdan.Geýimler haýyr-sahawat gutulary arkaly netijeli ulanylyp bilner we mätäçlere kömek edip biler.
  Haýyr-sahawat, köçeler, ýaşaýyş ýerleri, şäher seýilgähleri, haýyr-sahawat merkezleri we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Kitap aýakgap eşikleri haýyr-sahawat gutusy Gök eşikleri gaýtadan işleýän gaplar öndüriji

  Kitap aýakgap eşikleri haýyr-sahawat gutusy Gök eşikleri gaýtadan işleýän gaplar öndüriji

  Mawy eşik haýyr-sahawat gutusynyň esasy wezipesi, haýyr-sahawat maksatly adamlar tarapyndan sowgat edilen eşikleri ýygnamakdyr.Adamlaryň söýgüsini ýaýradýan ajaýyp sebäp.Egin-eşikleri gaýtadan işlemek üçin gaplar, adamlar üçin zerur däl eşikleri sowgat bermek üçin amatly usul bilen üpjün edýär, möwsümiň gutarandygyna, indi laýyk gelmeýändigine ýa-da başga islenilmeýändigine garamazdan.Geýimler haýyr-sahawat gutulary arkaly netijeli ulanylyp bilner we mätäçlere kömek edip biler.
  Haýyr-sahawat, köçeler, ýaşaýyş ýerleri, şäher seýilgähleri, haýyr-sahawat merkezleri we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat üçin metal eşik sadakasy guty sary

  Haýyr-sahawat eşikleri haýyr-sahawat üçin metal eşik sadakasy guty sary

  Bu sary haýyr-sahawat egin-eşik sadakasy, pos we poslama çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Weatherhli howa şertlerine çydap biler we wagtyň geçmegi bilen gurluş bitewiligini saklap biler.Egin-eşik sadakasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek, eltip bermegi ýeňilleşdirmek we bagyş edilen zatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gulplar bilen enjamlaşdyrylan.Egin-eşik sadakasynyň gutusynyň esasy wezipesi, haýyr-sahawat üçin şahsyýetler tarapyndan bagyş edilen eşikleri ýygnamakdyr.Bu adamlaryň söýgüsine we rehim-şepagatyna geçmek üçin ajaýyp sebäpdir.Adamlara islenmeýän eşik sowgat etmek üçin amatly ýol berýär.
  Köçelere, ýaşaýyş ýerlerine, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat merkezlerine, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Suw geçirmeýän haýyr-sahawat eşikleri polat eşikler sadakasy guty lomaý satuwdan çykýar

  Suw geçirmeýän haýyr-sahawat eşikleri polat eşikler sadakasy guty lomaý satuwdan çykýar

  Suw geçirmeýän haýyr-sahawat egin-eşigi häzirki zaman dizaýnyna eýe bolup, okislenmä we poslama ýokary çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly.Ak we çal reňkleriň utgaşmasy, bu eşik sadakasyny has ýönekeý we ajaýyp edýär.
  Köçelere, ýaşaýyş ýerlerine, şäher seýilgählerine, haýyr-sahawat merkezlerine, haýyr-sahawat merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Awtoulag duralgasy Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri Daşky metal eşikleri gaýtadan işleýän gap

  Awtoulag duralgasy Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri Daşky metal eşikleri gaýtadan işleýän gap

  Haýyr-sahawat sadakasy eşikleri, eşikleriň gaýtadan ulanylmagyny we jemgyýete gaýtarylmagy üçin möhüm guraldyr.Bu awtoulag duralgasynyň haýyr-sahawat gutusy, has berkligi we has uzak ömri üçin galvanizli polatdan ýasalýar.Materialyň berkligi, haýyr-sahawat gaplarynyň ähli howa şertlerine çydap biljekdigini, içerde we açyk ýerlerde amatly bolmagyny üpjün edýär.

  Amatlylygy göz öňünde tutup döredilen egin-eşik sadakasy, köp mukdarda eşik ýygnamak üçin uly saklaýyş ukybyna eýedir.Bu, adamlary dökülmekden gorkman ýa-da ýygy-ýygydan boşadylmazdan zerur däl eşikleri aňsatlyk bilen bagyşlamaga çagyrýar.

  Haýyr-sahawat, köçeler, ýaşaýyş ýerleri, şäher seýilgähleri, haýyr-sahawat merkezleri we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Metal haýyr-sahawat eşikleri sadaka gap-gaç eşikleri gaýtadan işleýän bank zawody lomaý

  Metal haýyr-sahawat eşikleri sadaka gap-gaç eşikleri gaýtadan işleýän bank zawody lomaý

  Bu uly kuwwatlyk haýyr-sahawat metal eşik sadakasy binasy dürli reňklerde bar, açyk sary adamlara ýakymly duýgy berýär, köp sanly eşik, aýakgap, kitap we beýleki zatlary ýerleşdirip biler, transport çykdajylaryny tygşytlamak üçin sökmek dizaýny, dizaýn dizaýny ony gaty kynlaşdyrýar eşik almak üçin amatly, eliňize zyýan bermez, her bir eşik sowgat gutusy gulp bilen üpjün edilendir, howpsuzlygyny ýokarlandyrar, gonglary giňeltmek arkaly ýere dikeldilip bilner.Köçe, seýilgäh, açyk, ýapyk, jemgyýetçilik, abadançylyk öýleri, haýyr-sahawat we ş.m.

12Indiki>>> Sahypa 1/2