• banner_page

Agaç hapalary

 • Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

  Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

  “Street Park” açyk galyndylar esasy material hökmünde galvanizli polatdan ýasalýar.Onuň ýüzüni pürküp, gapy panelini ýasamak üçin plastik agaç bilen birleşdirdik.Poladyň çydamlylygyny we poslama garşylygyny agaçlaryň tebigy gözelligi bilen birleşdirip, ýönekeý we ajaýyp görnüşe eýe.Suw geçirmeýän we antioksidant, ýapyk we açyk köpçülik ýerleri, söwda ýerleri, ýaşaýyş ýerleri, köçeler, seýilgähler we beýleki dynç alyş ýerleri üçin amatly.

  Daşarky hapalar daşarda ulanmak üçin niýetlenendir .Gaty berk gurluşyk howa şertlerine we zeperlere garşylygy üpjün edýär.Açyk hapalar, arassalanmagyň we yslaryň gaçmazlygy üçin howpsuzlyk gapagy bilen gelýär.Uly kuwwaty köp mukdarda galyndylary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.Açyk galyndylar, zibil taşlanyşyny höweslendirmek we arassalygy saklamak üçin köçeler, seýilgähler we pyýadalar ýaly köpçülik ýerlerine strategiki taýdan ýerleşdirilýär.Adamlara galyndylary jogapkärçilikli taşlamak üçin amatly we ulanmaga aňsat çözgüt hödürleýär, şeýlelik bilen has arassa, sagdyn gurşaw döredýär.

 • Jemgyýetçilik seýilgähi üçin agaçdan ýasalan tozan

  Jemgyýetçilik seýilgähi üçin agaçdan ýasalan tozan

  Söwda köpçülikleýin agaç tozan, durnuklylygy we poslama we poslama garşylygy üpjün etmek üçin galvanizli polat çarçuwadan ýasalýar.Açyk tozan, ähli howa şertleri üçin amatly.Metal bölekleri poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan, agaç bölekleri bolsa sosna, kamfor ýa-da plastmassa agaçdan (birleşdirilen agaç) ýasalyp bilner .Biziň zawodymyz 17 ýyl hapa gaplaryny öndürmekde ýöriteleşýär.Meýdany 28,800 inedördül metr bolan önümçilik bazamyz bar.Reňk, stil, material we ululyk.translate görnüşinde özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.

  Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, meýdança, baglar, ýol ýakasy, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Şkaf bilen çalt nahar restorany

  Şkaf bilen çalt nahar restorany

  Dürli stiliň bezeg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin galvanizli polat, poslamaýan polat, plastmassa agaç we gaty agaç ýaly bu restoran hapa gaplary üçin dürli material wariantlaryny hödürleýäris.Poslama has çydamly we arassalamak aňsat.Kwadrat görnüşi ýer tygşytlaýar.Gapak aşhana galyndylarynyň ysyny ýapdy.Kofe dükanlary, restoran, myhmanhana we ş.m.

 • Köçäniň daşynda gaýtadan işleýän gap, köpçülikleýin täjirçilik agaç gaýtadan işleýän gaplar

  Köçäniň daşynda gaýtadan işleýän gap, köpçülikleýin täjirçilik agaç gaýtadan işleýän gaplar

  Bu täjirçilik agaçdan ýasalan gapda galvanizli polatdan we birleşdirilen agaçdan ybarat kombinasiýa bar.Onuň dizaýny häzirki zaman, ýönekeý we ajaýyp, ajaýyp berkligi we poslama garşylygy bilen.Jübüt hapalar, dürli görnüşli galyndylary aňsat bölmäge mümkinçilik berýän zibil klassifikasiýasyny aňsatlaşdyryp biler.Gabygyň tekiz we tekiz daşky görnüşi arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.Güýçli gurluşy bilen bu seýilgäh hapasy köçeler, şäher seýilgähleri, howlular, meýdança, ýol kenarlary, söwda merkezleri, mekdepler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde ulanmak üçin amatly bolup biler.

 • Köçe seýilgähi täjirçilik sortlaşdyryş binasy daşarda öndüriji

  Köçe seýilgähi täjirçilik sortlaşdyryş binasy daşarda öndüriji

  Bu döwrebap dizaýn Täjirçilik sortlaýyş açyk gaýtadan işlemek binasynda, plastmassa ýa-da gaty agaç bilen birleşdirilen galvanizli polat çarçuwasy bar.Poslama garşy, çydamly, tebigy we ekologiýa taýdan arassa.Baý reňk saýlawlary hapany has şahsylaşdyrýar we gözüňi özüne çekýär.Bu 3 bölümi gaýtadan işleýän gap, galyndylary tertipleşdirmegi kynlaşdyrýar we içki gap berkligi üçin galvanizli polatdan ýasalýar.Agajyň tebigy gözelligi diňe bir estetiki özüne çekijiligi artdyrman, eýsem islendik açyk meýdanda üznüksiz garyşýar.Berk agaç tagtalar çişirilmeginiň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin seresaplylyk bilen bejerilýär we olary islendik howada ygtybarly edýär.Daşky gurşawyň gödek ulanylmagyna garşy durmak üçin döredilen we uzak wagtlap işlemegi we poslama garşylygy üpjün edýär.Reňk, nyşan, ululyk we ş.m. ýaly özleşdirme opsiýalary.Köçeler, seýilgähler, jemgyýetçilik, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Jemgyýetçilik täjirçilik açyk gapagy 2 gapakly gap

  Jemgyýetçilik täjirçilik açyk gapagy 2 gapakly gap

  Bu täjirçilik açyk gaýtadan işleýän gap owadan we amaly, daşky gaýtadan işleýän gapyň goşa çelek dizaýny, daşky gurşawy goramak üçin toparlara bölünýär we gaýtadan işlenýär, bu agaçdan ýasalan gap tegelek, galvanizli polatdan we gaty agaçdan ýasalan, sütünler bilen enjamlaşdyrylan, täjirçilik gaýtadan işlemek gap ýerden degişli beýiklikde, zibili taşlamak aňsat we giňeldilen gong sim bilen ýere dikeldilip bilner.Köçe, şäher seýilgähi we beýleki ýerler üçin amatly. Köçelere, seýilgählere, meýdançalara, jemgyýetlere we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Aştraýly açyk seýilgäh Dustbins köçesiniň hapa gaplary

  Aştraýly açyk seýilgäh Dustbins köçesiniň hapa gaplary

  Kwadrat seýilgähiň tozany, esasy material hökmünde ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar we üstü pürküji bilen boýalýar.Taraplary gaty agaç bilen bezelipdir we dizaýny döwrebap we moda.Hapalar üçin köp ýer bar, üstünde poslamaýan polatdan ýasalan kül bar. Içinde deşilen galvanizli polat paneller binanyň stilini we berkligini hasam ýokarlandyrýar. , poslama garşy we suw geçirmeýän häsiýetler.Dürli reňkler we ululyklar düzülip bilner. Şäher häkimliginiň seýilgähleri, köçeleri, garaşylýan ýerleri, meýdança, howa menzilleri, söwda merkezleri we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • “Aştraý” bilen açyk agaç çüýşesi

  “Aştraý” bilen açyk agaç çüýşesi

  Döwrebap dizaýn açyk hapa gaplary, gaty agaçdan ýa-da plastmassa agaçdan ýasalan bezeg panelleri bilen berk galyň metaldan ýasalýar. Zibil gutusynyň meýdany köp mukdarda zibil saklamak üçin ýeterlikdir. Açyk tozanyň ýokarsy a poslamaýan polatdan ýasalan külGiňeldiş gurallary bilen ýere berkidilip bilner. Açyk hapa gapynyň üstü, poslama garşy we suw geçirmeýän poliester tozy örtük bilen örtülendir. Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Köçäniň daşky galyndylary, täjirçilik seýilgähi hapa gaplary

  Köçäniň daşky galyndylary, täjirçilik seýilgähi hapa gaplary

  Bu täjirçilik seýilgähi zibil binasy ekologiýa taýdan arassa, güýçli we çydamly demir çarçuwany ulanýar.Galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan bar.Galyndy gap-gaçlary plastmassa agaçdan ýasalyp, poslama garşy bejergi aldy.Thes galyndylary ähli howa şertleri üçin amatly we seýilgählerde, köçelerde, jemgyýetçilik merkezlerinde, söwda merkezlerinde we beýleki ýerlerde ulanylyp bilner.

 • Köçe seýilgähi, Aştraý bilen plastik agaç açyk tozan

  Köçe seýilgähi, Aştraý bilen plastik agaç açyk tozan

  Bu agaç tozan, önümiň çydamlylygyny, pos çydamlylygyny we poslama garşylygyny üpjün etmek üçin plastmassa agaçdan we galvanizli polatdan ýasalýar we gapagy hem kül bilen üpjün edilýär.Ansat arassalamak we çalyşmak üçin aýrylýan içki barrel bilen gelýär.Köçe taslamalaryna, şäher seýilgählerine, ýol ýakasyna, söwda merkezlerine, mekdeplere we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.
  Diňe açyk agaç hapa gaplarymyz gaty çydamly we işlemän, eýsem açyk meýdanyň gurşawyny ýokarlandyrjak özüne çekiji dizaýny hem görkezýär.Tebigy däne we plastmassa agajynyň ýyly reňki galvanizli polat bezegi bilen ýakymly wizual kontrast döredýär, bu hapany seýilgählere, baglara we beýleki açyk meýdançalara özüne çekiji edip biler.Häzirki zaman silueti çylşyrymlylyga täsir edýär we daş-töwereginiň umumy görnüşini ýokarlandyrýar.

 • Açyk metal 3 bölümi Gaýtadan işleýän zawod lomaý satuwy

  Açyk metal 3 bölümi Gaýtadan işleýän zawod lomaý satuwy

  3 bölümli gaýtadan işleýän gap, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we poslama garşy galvanizli polatdan we plastmassa agaçdan ýasalýar.Üç görnüşli dizaýny, hapa we klassifikasiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrýar we amatly we täsirli edýär.Metal çarçuwada köçeler, şäher seýilgähleri, mekdepler we ş.m. ýaly köpçülik ýerleri üçin amatly we ajaýyp görnüşler bar.Galyndylary aňsatlaşdyrmak we gaýtadan işlemek üçin 3 bölüm bar.Bu dizaýn, giň interýer bilen üpjün edip, işlemegi we estetikany özünde jemleýär. Açyk gaýtadan işleýän gap-gaçlary saýlap, has ekologiýa taýdan arassa we has açyk gurşaw döredip bilersiňiz.

 • Agaç hapalary Aştraý daşky galyndy gaplary öndüriji bilen

  Agaç hapalary Aştraý daşky galyndy gaplary öndüriji bilen

  Bu agaç zibilinde galvanizli polat ýa-da poslamaýan polat çarçuwasy bolup biler.Daş görnüşi ýönekeý we owadan, ýokarsynda külli.Ekologiýa taýdan arassa we çydamly.Onuň ýüzüne suw geçirmeýän, poslamaýan we poslama garşylygy üpjün etmek üçin üç gatlak sepildi.

  Köçe, seýilgähler, baglar, eýwan, ýol ýakasy, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.