• banner_page

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Logotipimi sazlap bilersiňizmi ýa-da önümleri täzeden dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, size professional mugt dizaýn we iň oňat hyzmat bereris, logotipi we dizaýny talaplaryňyza görä düzüp bileris.

Şereketiňizde haýsy şahadatnamalaryňyz bar?

SGS, TUV Rheinland we ISO9001 we ş.m. käbir material şahadatnamalary we halkara dolandyryş şahadatnamalary bar.

Mysal sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, nusga sargyt kabul ederliklidir, ýöne nusga bahasy müşderiniň hasabynda bolar.

Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

Adatça nusga ýasamak üçin 7-15 gün, halkara ekspress üçin 5-7 gün gerek.

Esasy bazaryňyz näme?

ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika we ş.m. 30 ýurt we sebit.

Köpçülikleýin önümçilik üçin öňdebaryjy wagt näme?

Adatça, tölegden 25-40 gün töweregi wagt bolýar.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, opsiýalary ara alyp maslahatlaşmak üçin göni habarlaşyň.

Töleg şertleriňiz näme?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans. Beýleki töleg usullary ylalaşylýar.

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler. Dürli görnüşler, materiallar, ululyklar we bahalar tapawutlanýar.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Satuwdan soňky hyzmatlaryňyz näme?

Biz materialymyza, işleýşimize we önüm gurluşymyza kepil geçýäris. Adatça dogry ulanylanda 2 ýyl kepillik hödürleýäris. Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, mugt ätiýaçlyk şaýlary indiki tertipde üpjün ediler. Biziň jogapkärçiligimiz önümlerimizden kanagatlanmakdyr. Customerhli müşderini çözüň meseleler.