• banner_page

Metal park skameýkasy

 • Park köçesiniň açyk skameýkasy metal arka bilen deşildi

  Park köçesiniň açyk skameýkasy metal arka bilen deşildi

  Bu açyk perforasiýa edilen metal seýilgähi, tutuşlygyna galvanizli polatdan ýasalýar we daşyndaky galvanizli gatlak polady okislenmeden, poslama, könelmekden we beýleki faktorlardan netijeli gorap biler.Highokary çydamlylyk we ýagtylyk.Daş görnüşi owadan we dem alýan ýönekeý we amaly tegelek çukur dizaýnyny kabul edýär.Aşagyny giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikip bolýar.Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi.Bu Metal Park skameýkasy seýilgähler, söwda köçesi, mekdep we beýleki açyk köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Täze dizaýn Deşikli arka metaldan ýasalan oturgyç

  Täze dizaýn Deşikli arka metaldan ýasalan oturgyç

  Yzky metal açyk oturgyç, ýokary berkligi we durnuklylygy üpjün edip, ýokary hilli galvanizli polatdan ýasalýar.Galvanizasiýa bejergisi diňe bir polat ýüzüni posdan goraman, eýsem gurluşyny we gözelligini hem ýokarlandyrýar.Üýtgeşik mämişi reňk we tapawutly kesiş dizaýny, islendik giňişlige özboluşly täsir edýär.Bu Yzygiderli metal açyk oturgyç, seýilgäh, köçe, plazalar, kafeler, söwda merkezi, kurortlar we köpçülik ýerleri ýaly açyk meýdançalar üçin amatlydyr.

 • Açyk metal skameýkalar, arka oturgyçly söwda polat

  Açyk metal skameýkalar, arka oturgyçly söwda polat

  Açyk metal skameýkasy poslama garşy, aşaga çydamly we ekologiýa taýdan arassa ýokary hilli galvanizli polatdan ýasalýar.Smoothüzü tekiz we arassalamak aňsat, daşarda uzak wagtlap şemal we güne sezewar bolandan soňam owadan görnüşini saklap bilýär.Umumy dizaýn retro stilini alýar we üýtgeşik setirler demir skameýkanyň ajaýyp häsiýetini görkezýär.Açyk metal skameýkanyň oturgyjy we arkasy ergonomiki taýdan bezelendir we goltuk oturgyjyň ortasynda adamlara rahat tejribe bermek üçin niýetlenendir.Demir oturgyçlar täjirçilik köçeleri, meýdançalar, seýilgähler, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Söwda köçe mahabaty skameykasy Daşky awtobus skameykasy mahabaty

  Söwda köçe mahabaty skameykasy Daşky awtobus skameykasy mahabaty

  Söwda köçesiniň mahabat skameýkasy çydamly galvanizli polatdan, pos çydamly we poslama çydamly, açyk howada amatly, arka tarapy mahabat kagyzlaryny zeperlerden goramak üçin akril plastinka bilen enjamlaşdyrylan.Mahabat tagtasynyň goýulmagyny aňsatlaşdyrmak we mahabat kagyzyny islegiňize görä üýtgetmek üçin ýokarsynda aýlanýan gapak bar.Mahabat skameýkasynyň oturgyjyny giňeltmek simleri bilen ýerleşdirip bolýar we gurluşy durnukly we howpsuz.Köçeler, şäher seýilgähleri, söwda merkezleri, awtobus duralgalary, howa menziliniň garaşylýan ýerleri we beýleki ýerler üçin amatly, täjirçilik mahabatyny görkezmek üçin iň gowy saýlawyňyzdyr

 • Oturylyşyk mahabaty Daşky söwda täjirçilik köçesi skameyka mahabaty

  Oturylyşyk mahabaty Daşky söwda täjirçilik köçesi skameyka mahabaty

  Şäher köçe skameýkasynyň mahabaty galvanizli polatdan, poslama çydamly, tekiz ýüzden ýasalýar. Arka tarapy mahabatlary görkezip biler. Oturgyç mahabatlary hem durnuklylyk we howpsuzlyk bilen ýerde ýerleşdirilip bilner. Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar üçin amatly , jemgyýetçilik, ýol ýakasy, mekdepler we beýleki köpçülikleýin dynç alyş zolagy.

 • Lomaý 2.0 metr täjirçilik mahabat skameýkasy, Armrest bilen oturgyç

  Lomaý 2.0 metr täjirçilik mahabat skameýkasy, Armrest bilen oturgyç

  Söwda mahabat skameýkasy, pos çydamlylygy bilen çydamly galvanizli polat plastinkany kabul edýär.Arka tarapy bellik tagtalary bilen sazlap bolýar.Aşagyny amatly we amaly üç oturgyç we dört tutawaçly nurbatlar bilen düzedip bolýar.Söwda köçeleri, seýilgähler we köpçülik ýerleri üçin amatly. Çydamlylygy, köpugurlylygy we mahabaty özüne çekmegi bilen mahabat skameýkasy mahabat maglumatlaryny netijeli berip biler we kärhanalar we guramalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

 • Yzky polat skameýkanyň daşynda lomaý söwda täjirçilik açyk seýilgähi

  Yzky polat skameýkanyň daşynda lomaý söwda täjirçilik açyk seýilgähi

  Bu täjirçilik açyk arkasyz metal seýilgähi, tutuşlygyna galvanizli polatdan ýasalýar we poslama garşylygy we poslama garşylygy artykmaçlyklarydyr.Uzak wagtlap açyk gurşawda ulanyp boljakdygyna göz ýetiriň.Daş görnüşi esasan arassa ak, täze we açyk, ajaýyp we tebigy we dürli şertlere ýokary derejede laýyk gelýär.Yzky polat skameýkanyň üstü özboluşly çukur dizaýnyny kabul edýär we gyralary tekiz we ygtybarly etmek üçin el bilen polatlanýar.Söwda merkezlerine, köçelere, meýdançalara, seýilgählere, mekdeplere we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • 1.8 Metr Polat turbanyň egri skameýkasy açyk seýilgäh

  1.8 Metr Polat turbanyň egri skameýkasy açyk seýilgäh

  Egri oturgyç galvanizli polatdan, poslama çydamly we çydamly.Daş görnüşini dürli reňklerde sazlap bilersiňiz.Bularyň hemmesi çyzyk gurluşyny, modany we dem almagy kabul edýär. Söwda köçelerine, meýdançalara, seýilgählere, söwda merkezlerine, mekdeplere we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • 2.0 metrlik “Armrest” bilen gara täjirçilik mahabaty

  2.0 metrlik “Armrest” bilen gara täjirçilik mahabaty

  Mahabat skameýkasy galvanizli polatdan ýasalan we poslama çydamly.Üç orunlyk dizaýn birnäçe adamyň islegini kanagatlandyryp biler.Arka tarapyny açyp, mahabat tagtasyna salyp bolýar.Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar, jemgyýetçilik, ýol ýakasy, mekdepler we beýleki dynç alyş meýdançalary üçin amatly.

 • Daşky deşikli 304 Poslamaýan polatdan ýasalan oturgyç jemgyýetçilik täjirçiligi

  Daşky deşikli 304 Poslamaýan polatdan ýasalan oturgyç jemgyýetçilik täjirçiligi

  Islendik açyk meýdanyň gurşawyny ýokarlandyrmak üçin döredilen häzirki zaman poslamaýan polatdan ýasalan oturgyç bilen tanyşdyrmak. Bu poslamaýan polat oturgyç oturgyjy, oturgyç panelinde we arka tarapynda görnükli perforasiýalar bilen ýasalýar, bu diňe bir ajaýyp görnüş däl, eýsem iň ýokary rahatlyk üçin dem almagy üpjün edýär. Tutuşlygyna 304 poslamaýan polatdan ýasalan bu Poslamaýan Polat Park skameýkasy ajaýyp güýç we çydamlylyk hödürleýär. Onuň üstü ýokary hilli pos we poslama garşy pürküji örtük bilen örtülendir, bu çöl yssysyndan duzly deňiz kenaryna çenli dürli howa şertlerine garşy durmaga mümkinçilik berýär. Howa. Köptaraply we köçeler, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar, etraplar we mekdepler ýaly dürli köpçülik ýerleri üçin amatlydyr. dynç alyş. Çydamly gurluşy we ajaýyp dizaýny bilen, poslamaýan polat seýilgähi, köp şäherli şäherde ýa-da asuda seýilgähde bolsun, döwrebap ussatlygy goşýar.

 • Jemgyýetçilik seýilgähi üçin açyk poslamaýan polat oturgyçlar

  Jemgyýetçilik seýilgähi üçin açyk poslamaýan polat oturgyçlar

  Daşky poslamaýan polatdan ýasalan bu döwrebap dizaýn, tekiz çyzykly häzirki zaman minimalistik dizaýnyna eýe.304 poslamaýan polatdan ýasalan we çydamly we ýokary derejeli görnüşe sepilen.Açyk poslamaýan polat skameýkasy, gizlinligi ýokarlandyrmak üçin ters tarapa seredýän iki arkasy bar.Munisipal seýilgähler, köçeler, meýdança, mekdep, garaşylýan ýerler, kafeler, söwda merkezleri we beýleki ýerler üçin amatly.

 • Polat turbanyň daşynda egri skameýkaly oturgyç öndürijisi

  Polat turbanyň daşynda egri skameýkaly oturgyç öndürijisi

  Bu gök daşarky polat turba egri skameýkasy özboluşly egrilen dizaýna, tekiz görnüşe eýe, galvanizli polat turbadan, çydamly we poslama çydamly. Oturgyjyň has ygtybarly bolmagy üçin aşagy ýere berkidilip bilner.Söwda merkezlerine, köçelere, seýilgählere, mekdeplere we beýleki ýerlere degişlidir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2