• banner_page

Seýilgäh skameýkasy

 • Jemgyýetçilik köçesi, poslamaýan polat çarçuwaly oturgyçlar

  Jemgyýetçilik köçesi, poslamaýan polat çarçuwaly oturgyçlar

  Bu yzky agaç açyk seýilgähdäki oturgyç ajaýyp we özüne çekiji.Poslamaýan polatdan ýasalan berk ramka, pos we poslama garşylygy üpjün edýär. Agaç oturgyç paneli hem rahat, hem çydamly. Mundan başga-da, aýrylyp bilinýän oturgyç we aýaklar daşamagy we saklamagy aňsatlaşdyrýar. Rustik agaç dizaýny tebigy täsir galdyrýar köçede, bagda, eýwanda ýa-da seýilgähde bolsun, açyk meýdanda. Köpugurlylygy we amalylygy bilen bu oturgyç islendik açyk oturgyç meýdançasyna ýylylyk we stil goşýar.

 • Park köçesiniň açyk skameýkasy metal arka bilen deşildi

  Park köçesiniň açyk skameýkasy metal arka bilen deşildi

  Bu açyk perforasiýa edilen metal seýilgähi, tutuşlygyna galvanizli polatdan ýasalýar we daşyndaky galvanizli gatlak polady okislenmeden, poslama, könelmekden we beýleki faktorlardan netijeli gorap biler.Highokary çydamlylyk we ýagtylyk.Daş görnüşi owadan we dem alýan ýönekeý we amaly tegelek çukur dizaýnyny kabul edýär.Aşagyny giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikip bolýar.Has ýokary howpsuzlyk öndürijiligi.Bu Metal Park skameýkasy seýilgähler, söwda köçesi, mekdep we beýleki açyk köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Täze dizaýn Deşikli arka metaldan ýasalan oturgyç

  Täze dizaýn Deşikli arka metaldan ýasalan oturgyç

  Yzky metal açyk oturgyç, ýokary berkligi we durnuklylygy üpjün edip, ýokary hilli galvanizli polatdan ýasalýar.Galvanizasiýa bejergisi diňe bir polat ýüzüni posdan goraman, eýsem gurluşyny we gözelligini hem ýokarlandyrýar.Üýtgeşik mämişi reňk we tapawutly kesiş dizaýny, islendik giňişlige özboluşly täsir edýär.Bu Yzygiderli metal açyk oturgyç, seýilgäh, köçe, plazalar, kafeler, söwda merkezi, kurortlar we köpçülik ýerleri ýaly açyk meýdançalar üçin amatlydyr.

 • 1.5 / 1.8 Metrleriň daşynda metal we agaç oturgyçlaryň lomaý köçe mebelleri

  1.5 / 1.8 Metrleriň daşynda metal we agaç oturgyçlaryň lomaý köçe mebelleri

  Bu metal we agaç skameýkanyň dizaýny, işlemegiň we estetikanyň ajaýyp utgaşmasydyr.Çydamlylygy we uzak wagtlap işlemegi üçin gaty agaç gurluşy bar.Galvanizli polat aýaklary diňe bir durnuklylygy üpjün etmän, eýsem skameýkany poslama we posa garşy durnukly edýär, daşarda ulanmak üçin amatly edýär. Bagda güneşli gün hezil edip, seýilgähde dynç alýan ýa-da eýwanyň üstünde agşam ýygnanyşygy bolan bu köp taraply açyk seýilgäh skameýkasy islendik açyk köçe üçin ajaýyp oturgyç çözgüdi.
  Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar, jemgyýetçilik, ýol ýakasy, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Açyk metal skameýkalar, arka oturgyçly söwda polat

  Açyk metal skameýkalar, arka oturgyçly söwda polat

  Açyk metal skameýkasy poslama garşy, aşaga çydamly we ekologiýa taýdan arassa ýokary hilli galvanizli polatdan ýasalýar.Smoothüzü tekiz we arassalamak aňsat, daşarda uzak wagtlap şemal we güne sezewar bolandan soňam owadan görnüşini saklap bilýär.Umumy dizaýn retro stilini alýar we üýtgeşik setirler demir skameýkanyň ajaýyp häsiýetini görkezýär.Açyk metal skameýkanyň oturgyjy we arkasy ergonomiki taýdan bezelendir we goltuk oturgyjyň ortasynda adamlara rahat tejribe bermek üçin niýetlenendir.Demir oturgyçlar täjirçilik köçeleri, meýdançalar, seýilgähler, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Söwda köçe mahabaty skameykasy Daşky awtobus skameykasy mahabaty

  Söwda köçe mahabaty skameykasy Daşky awtobus skameykasy mahabaty

  Söwda köçesiniň mahabat skameýkasy çydamly galvanizli polatdan, pos çydamly we poslama çydamly, açyk howada amatly, arka tarapy mahabat kagyzlaryny zeperlerden goramak üçin akril plastinka bilen enjamlaşdyrylan.Mahabat tagtasynyň goýulmagyny aňsatlaşdyrmak we mahabat kagyzyny islegiňize görä üýtgetmek üçin ýokarsynda aýlanýan gapak bar.Mahabat skameýkasynyň oturgyjyny giňeltmek simleri bilen ýerleşdirip bolýar we gurluşy durnukly we howpsuz.Köçeler, şäher seýilgähleri, söwda merkezleri, awtobus duralgalary, howa menziliniň garaşylýan ýerleri we beýleki ýerler üçin amatly, täjirçilik mahabatyny görkezmek üçin iň gowy saýlawyňyzdyr

 • Oturylyşyk mahabaty Daşky söwda täjirçilik köçesi skameyka mahabaty

  Oturylyşyk mahabaty Daşky söwda täjirçilik köçesi skameyka mahabaty

  Şäher köçe skameýkasynyň mahabaty galvanizli polatdan, poslama çydamly, tekiz ýüzden ýasalýar. Arka tarapy mahabatlary görkezip biler. Oturgyç mahabatlary hem durnuklylyk we howpsuzlyk bilen ýerde ýerleşdirilip bilner. Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar üçin amatly , jemgyýetçilik, ýol ýakasy, mekdepler we beýleki köpçülikleýin dynç alyş zolagy.

 • Agaç egrilen agaçdan ýasalan seýilgäh, açyk skameýkasyz

  Agaç egrilen agaçdan ýasalan seýilgäh, açyk skameýkasyz

  Egrilen açyk oturgyç hem ajaýyp, hem işleýär.Ol ýokary hilli polat çarçuwadan we agaçdan ýasalan plastinkadan ýasalýar, ony suw geçirmeýän, poslama garşy we aňsat deformasiýa etmeýär.Bu, egrilen açyk skameýkanyň berkligini üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde tebigy estetiki hem berýär.Agaçdan ýasalan seýilgähiň açyk skameýkasynyň egri dizaýny, oňaýly oturgyç tejribesini üpjün edýär we özboluşly oturgyç konfigurasiýalaryna mümkinçilik berýär.Köçeler, meýdançalar, seýilgähler, baglar, eýwanlar, mekdepler, söwda merkezleri we beýleki köpçülik ýerleri ýaly açyk köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Şäher häkimligi üçin egri ýarym tegelek köçe skameýkasy

  Şäher häkimligi üçin egri ýarym tegelek köçe skameýkasy

  Bu şäher seýilgähi Yzygiderli ýarym tegelek köçe skameýkasy galvanizli polat çarçuwadan we gaty agaçdan, owadan we owadan görnüşden ýasalýar we daşky gurşaw gowy birleşdirilen, ululygy zerurlyklara görä düzülip bilner, çydamly, suw geçirmeýän we poslama garşy, aýrylyp bilinýän , köçe taslamalaryna, şäher seýilgählerine, meýdançalara, söwda merkezlerine, mekdeplere we beýleki köpçülik ýerlerine laýyk gelýän gong simini giňeltmek arkaly ýere düzedip bolýar.

 • Lomaý 2.0 metr täjirçilik mahabat skameýkasy, Armrest bilen oturgyç

  Lomaý 2.0 metr täjirçilik mahabat skameýkasy, Armrest bilen oturgyç

  Söwda mahabat skameýkasy, pos çydamlylygy bilen çydamly galvanizli polat plastinkany kabul edýär.Arka tarapy bellik tagtalary bilen sazlap bolýar.Aşagyny amatly we amaly üç oturgyç we dört tutawaçly nurbatlar bilen düzedip bolýar.Söwda köçeleri, seýilgähler we köpçülik ýerleri üçin amatly. Çydamlylygy, köpugurlylygy we mahabaty özüne çekmegi bilen mahabat skameýkasy mahabat maglumatlaryny netijeli berip biler we kärhanalar we guramalar üçin ajaýyp saýlawdyr.

 • Gül küýzesi we ekiji bilen baglanyşdyrylan daşardaky skameýkalar

  Gül küýzesi we ekiji bilen baglanyşdyrylan daşardaky skameýkalar

  Ösümlik bilen daşarky skameýkaly galvanizli polat çarçuwadan we tutuşlygyna kamfor agajyndan, poslama we poslama garşy.Uzak wagtlap açyk howada ulanylyp bilner.Tutuşlygyna planlaýjy oturgyç, ýumurtga, berk we silkmek aňsat däl.Bu skameýkanyň iň üýtgeşik aýratynlygy, güller we ýaşyl ösümlikler üçin amatly ýer berýän gül küýzesi bilen gelýär.Oturgyç peýzacape effektleri goşuldy.Oturgyç seýilgähler, köçeler, howlular we beýleki açyk meýdançalar ýaly açyk ýerler üçin amatlydyr.

 • 3 metrlik açyk we uzyn köçe mebelleri

  3 metrlik açyk we uzyn köçe mebelleri

  Arka bilen açyk uzyn köçe skameýkasy ýokary hilli poslamaýan polatdan we gaty agaçdan ýasalyp, çydamlylygy, poslama garşylygy, durnuklylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.Uzyn köçe skameýkasynyň aşagynda nurbat deşikleri bar we aňsatlyk bilen ýere dikeldilip bilner. Daş görnüşi ýönekeý we nusgawy, tekiz çyzyklar bilen dürli ýerler üçin amatly.Uzynlygy 3 metr bolan köçe skameýkasy giň we amatly oturgyç üpjün edip, köp adamy rahat ýerleşdirip biler.Uzyn köçe skameýkasy seýilgähler, köçe, eýwan we beýleki açyk meýdançalar üçin has amatlydyr.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4