• banner_page

Metal piknik stoly

 • 6 ′ gönüburçly täjirçilik piknik stollary metal açyk seýilgäh köçesi

  6 ′ gönüburçly täjirçilik piknik stollary metal açyk seýilgäh köçesi

  Bu metal piknik stolunda galvanizli polatdan ýasalan ýokary hilli gurluşyk bar, onuň berkligini we berkligini üpjün edýär.Gara we mämişi utgaşmasy häzirki zaman we moda estetikasyny döredýär.Üýtgeşik deşilen dizaýn diňe bir stoluň gözelligini goşman, eýsem dem alyş ukybyny hem güýçlendirýär. Giň stol we oturgyçlar azyndan 6 adamy rahat ýerleşdirip biler, bu bolsa maşgala ýa-da dostlaryňyz bilen pikniklere amatly bolar.Mundan başga-da, ulanylanda durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edip, giňeltmek nurbatlaryny ulanyp, stoluň düýbüni ýere berk ýapyp bolýar.

  Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, meýdança, ýol ýakasy, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Açyk seýilgäh 6ft täjirçilik polat piknik stoly skameýkaly deşikli gyzyl

  Açyk seýilgäh 6ft täjirçilik polat piknik stoly skameýkaly deşikli gyzyl

  Polat piknik stoly uzak möhletli ulanylmagyny we poslamagy aňsatlaşdyrmazlygy üçin çydamly galvanizli polatdan ýasalýar.Baglanan dizaýn, ýönekeý we sahy.Gyzyl görnüş, janlylykdan doly, açyk meýdanyňyzy has janly we doly edýär.Ajaýyp deşikli dizaýn, oturgyjyň we stoluň ýokarsyna döwrebap täsir edýär.Metal parkyň piknik stoly we skameýkasy azyndan 4 adamy kabul edip biler.Durnukly we ygtybarly bolmagy üçin aşagy giňeltmek nurbatlary bilen ýere berkidilip bilner.Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Zontikli deşik meýdançasy bilen täjirçilik metal açyk piknik stoly

  Zontikli deşik meýdançasy bilen täjirçilik metal açyk piknik stoly

  Bu açyk metal piknik stoly galvanizli polatdan ýasalan, çydamly, poslama we poslama garşy.Iş stoly deşikli, owadan, amaly we dem alýar.Mämişi iş stolunyň daşky görnüşi kosmosa açyk we janly reňkler berýär, adamlary begendirýär. Aşagy howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek üçin giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikeldilip bilner. Ulag çykdajylaryny tygşytlamak üçin söküp we ýygnap bolýar.Bu açyk metal stol we oturgyç, uly maşgalalaryň ýa-da toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 8 adamy ýerleşdirip biler.Açyk restoranlarda, seýilgählerde, köçelerde, ýol ýakasynda, eýwanlarda, meýdançalarda, jemgyýetlerde we beýleki köpçülik ýerlerinde amatly.

 • Zemin deşikli 6 ′ tegelek şäher seýilgähi açyk metal piknik stoly

  Zemin deşikli 6 ′ tegelek şäher seýilgähi açyk metal piknik stoly

  Açyk tegelek metal piknik stoly poslamaýan we çydamly aýratynlyklary bolan çydamly galvanizli polatdan ýasalýar. Tegelek integral dizaýn, ýönekeý we owadan. Surfaceerdäki çukur tegelek deşik görüş gözelligini artdyrýar we termaldan soň öçmek aňsat däl spreý bejergisi.Oturmak üçin oturgyç has amatly. Gün şöhlesi bilen amatly iş stolunyň ätiýaçlyk zontik deşigi. Sowuk gyzyl daşky açyk meýdana janlylyk goşýar. Seýilgähler, söwda köçeleri, stadionlar, jemgyýetler, teraslar, balkonlar, restoranlar we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • 6 ′ Daşky seýilgäh üçin gönüburçly termoplastiki piknik stoly

  6 ′ Daşky seýilgäh üçin gönüburçly termoplastiki piknik stoly

  Bu 6 ′ gönüburçly termoplastiki piknik stoly galvanizli polatdan ýasalýar we üstü açyk termal pürkmek arkaly gaýtadan işlenýär.Ol berk, çyzylmaga we poslama garşy we dürli howa şertleri üçin amatly.Daşky ýylylyk sepmek, daşky gurşawa arassa bejeriş usuly bolup, plastmassa siňdirmekden has ýokarydyr.Dürli ululykda bar we köçeler, seýilgähler, baglar, jemgyýetler, açyk restoranlar we ş.m. ýaly köpçülik ýerleri üçin amatly.

  Polat gönüburçly göçme stol - göwher nagşy

 • 6 fut gönüburçly täjirçilik açyk piknik stollary deşikli polat

  6 fut gönüburçly täjirçilik açyk piknik stollary deşikli polat

  6 fut gyrmyzy göniburçluk gönüburçly polat täjirçilik açyk piknik stollary, tegelek nagyş dizaýny, owadan we owadan, açyk pürküji bejergisini ulanýarys, suw geçirmeýän, pos we poslama garşylyk, tekiz ýer, owadan reňk, reňk zerurlyklaryňyza görä burçlary düzüp bilersiňiz arkany bejermek, çyzylmazlyk üçin bu piknik stoly maşgalasy we dostlary bilen açyk meýdanda ýygnanmak üçin örän amatly, köçelere, meýdançalara, seýilgählere, bag, eýwan, mekdepler, söwda merkezlerine we beýleki köpçülik ýerlerine hem degişlidir.

 • Jemgyýetçilik täjirçilik köçesi 8 ′ gönüburçly giňeldilen metal piknik stoly gara

  Jemgyýetçilik täjirçilik köçesi 8 ′ gönüburçly giňeldilen metal piknik stoly gara

  Bu täjirçilik köçesi 8 ′ gönüburçly giňeldilen metal piknik stoly galvanizli polatdan ýasalan, çydamly we pos çydamly metaldan ýasalýar. Metal piknik stoly we skameýkasy moda we dem alýan görnüşli dizaýny öz içine alýar. we könelmäge çydamly.Aşagyny giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikip bolýar.Gara gönüburçly görnüş ýönekeý we jomart, azyndan 4-6 adam nahar iýip ýa-da dynç alyp biler. Seýilgähler, köçe we beýleki açyk ýerler üçin amatly.

 • 4 Aýak giňeldilen metal meýdança piknik stoly

  4 Aýak giňeldilen metal meýdança piknik stoly

  4 Aýak giňeldilen metal meýdança piknik stoly, deşik deşik, göwher panjara, kwadrat polat piknik stoly we oturgyç burçlary tegelek, zeper ýetmeginden gorkmaň, açyk pürküji bejergisini ulanýarys, pos we poslama garşylyk, zontik deşikli iş merkezi bolup biler. saýawan bilen enjamlaşdyrylan, şäher seýilgähleri, köçeler, baglar, kafeler, açyk restoranlar we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Ada piknik stoly maýyp tigirli oturgyç Elýeterli piknik stoly

  Ada piknik stoly maýyp tigirli oturgyç Elýeterli piknik stoly

  4 metrlik Ada piknik stolunda göwher panjara nagşy bar, termiki pürküji bejergisini ulanýarys, çydamly, poslamaýarys ýa-da deformasiýa etmeýäris, açyk seýilgähler, köçeler, baglar, kafeler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly zontik deşikli iş stoly merkezi. dostlaryň piknik ýygnanyşygy üçin iň gowy saýlaw.

 • Zontik deşikli tegelek polat täjirçilik piknik stoly

  Zontik deşikli tegelek polat täjirçilik piknik stoly

  Söwda piknik stoly galvanizli polatdan ýasalandyr, Ajaýyp howa garşylygy we poslama garşylygy bar.Bularyň hemmesi howanyň geçirijiligini we gidrofobikligini ýokarlandyrmak üçin içi boş dizaýny kabul edýär.Simpleönekeý we atmosfera tegelek görnüş dizaýny köp nahar iýýänleriň ýa-da oturylyşyklaryň isleglerini has gowy kanagatlandyryp biler.Ortada saklanan paraşýut deşigi size gowy kölege we ýagyşdan goraýar.Bu açyk stol we oturgyç köçe, seýilgäh, howly ýa-da açyk restoran üçin amatly.