• banner_page

Agaç seýilgähi

 • Zawodyň ýöriteleşdirilen jemgyýetçilik bagy skameýkasy oturgyç Agaç açyk seýilgäh skameýkasy agyr seýilgäh skameýkasy

  Zawodyň ýöriteleşdirilen jemgyýetçilik bagy skameýkasy oturgyç Agaç açyk seýilgäh skameýkasy agyr seýilgäh skameýkasy

  adaty zawodda öndürilen guýma alýuminiý açyk oturgyç, islendik açyk meýdana ajaýyp goşundy.

  Bu oturgyç 1820 * 600 * 800mm (uzynlygy * ini * beýikligi) bolup, dürli şertlerde stil we çydamlylygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.

  Açyk meýdançalar, myhmanhanalar, kwartiralar, ofis binalary, hassahanalar, mekdepler, sport meýdançalary, supermarketler, howlular, willalar, seýilgähler ýa-da baglar bolsun, bu oturgyç köp taraply we her gurşaw üçin amatly.

  Qualityokary hilli guýma alýuminiýden ýasalan bu oturgyç elementlere garşy durmak we ýakyn ýyllarda daşky görnüşini saklamak üçin niýetlenendir.Material diňe bir çydamly bolman, eýsem ýeňil hem bolup, zerur bolanda aňsatlyk bilen hereket edip we ýerleşdirilip bilner.

  Oturgyçlar myhmanlara, myhmanlara ýa-da müşderilere dynç almak we daş-töwereginden lezzet almak üçin amatly oturgyç üpjün edýär.Onuň berk gurluşygy durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edýär we ýokary ulagly ýerler üçin amatly edýär.

 • Jemgyýetçilik köçesi, poslamaýan polat çarçuwaly oturgyçlar

  Jemgyýetçilik köçesi, poslamaýan polat çarçuwaly oturgyçlar

  Bu yzky agaç açyk seýilgähdäki oturgyç ajaýyp we özüne çekiji.Poslamaýan polatdan ýasalan berk ramka, pos we poslama garşylygy üpjün edýär. Agaç oturgyç paneli hem rahat, hem çydamly. Mundan başga-da, aýrylyp bilinýän oturgyç we aýaklar daşamagy we saklamagy aňsatlaşdyrýar. Rustik agaç dizaýny tebigy täsir galdyrýar köçede, bagda, eýwanda ýa-da seýilgähde bolsun, açyk meýdanda. Köpugurlylygy we amalylygy bilen bu oturgyç islendik açyk oturgyç meýdançasyna ýylylyk we stil goşýar.

 • 1.5 / 1.8 Metrleriň daşynda metal we agaç oturgyçlaryň lomaý köçe mebelleri

  1.5 / 1.8 Metrleriň daşynda metal we agaç oturgyçlaryň lomaý köçe mebelleri

  Bu metal we agaç skameýkanyň dizaýny, işlemegiň we estetikanyň ajaýyp utgaşmasydyr.Çydamlylygy we uzak wagtlap işlemegi üçin gaty agaç gurluşy bar.Galvanizli polat aýaklary diňe bir durnuklylygy üpjün etmän, eýsem skameýkany poslama we posa garşy durnukly edýär, daşarda ulanmak üçin amatly edýär. Bagda güneşli gün hezil edip, seýilgähde dynç alýan ýa-da eýwanyň üstünde agşam ýygnanyşygy bolan bu köp taraply açyk seýilgäh skameýkasy islendik açyk köçe üçin ajaýyp oturgyç çözgüdi.
  Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, açyk meýdançalar, meýdançalar, jemgyýetçilik, ýol ýakasy, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Agaç egrilen agaçdan ýasalan seýilgäh, açyk skameýkasyz

  Agaç egrilen agaçdan ýasalan seýilgäh, açyk skameýkasyz

  Egrilen açyk oturgyç hem ajaýyp, hem işleýär.Ol ýokary hilli polat çarçuwadan we agaçdan ýasalan plastinkadan ýasalýar, ony suw geçirmeýän, poslama garşy we aňsat deformasiýa etmeýär.Bu, egrilen açyk skameýkanyň berkligini üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde tebigy estetiki hem berýär.Agaçdan ýasalan seýilgähiň açyk skameýkasynyň egri dizaýny, oňaýly oturgyç tejribesini üpjün edýär we özboluşly oturgyç konfigurasiýalaryna mümkinçilik berýär.Köçeler, meýdançalar, seýilgähler, baglar, eýwanlar, mekdepler, söwda merkezleri we beýleki köpçülik ýerleri ýaly açyk köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Şäher häkimligi üçin egri ýarym tegelek köçe skameýkasy

  Şäher häkimligi üçin egri ýarym tegelek köçe skameýkasy

  Bu şäher seýilgähi Yzygiderli ýarym tegelek köçe skameýkasy galvanizli polat çarçuwadan we gaty agaçdan, owadan we owadan görnüşden ýasalýar we daşky gurşaw gowy birleşdirilen, ululygy zerurlyklara görä düzülip bilner, çydamly, suw geçirmeýän we poslama garşy, aýrylyp bilinýän , köçe taslamalaryna, şäher seýilgählerine, meýdançalara, söwda merkezlerine, mekdeplere we beýleki köpçülik ýerlerine laýyk gelýän gong simini giňeltmek arkaly ýere düzedip bolýar.

 • Gül küýzesi we ekiji bilen baglanyşdyrylan daşardaky skameýkalar

  Gül küýzesi we ekiji bilen baglanyşdyrylan daşardaky skameýkalar

  Ösümlik bilen daşarky skameýkaly galvanizli polat çarçuwadan we tutuşlygyna kamfor agajyndan, poslama we poslama garşy.Uzak wagtlap açyk howada ulanylyp bilner.Tutuşlygyna planlaýjy oturgyç, ýumurtga, berk we silkmek aňsat däl.Bu skameýkanyň iň üýtgeşik aýratynlygy, güller we ýaşyl ösümlikler üçin amatly ýer berýän gül küýzesi bilen gelýär.Oturgyç peýzacape effektleri goşuldy.Oturgyç seýilgähler, köçeler, howlular we beýleki açyk meýdançalar ýaly açyk ýerler üçin amatlydyr.

 • 3 metrlik açyk we uzyn köçe mebelleri

  3 metrlik açyk we uzyn köçe mebelleri

  Arka bilen açyk uzyn köçe skameýkasy ýokary hilli poslamaýan polatdan we gaty agaçdan ýasalyp, çydamlylygy, poslama garşylygy, durnuklylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.Uzyn köçe skameýkasynyň aşagynda nurbat deşikleri bar we aňsatlyk bilen ýere dikeldilip bilner. Daş görnüşi ýönekeý we nusgawy, tekiz çyzyklar bilen dürli ýerler üçin amatly.Uzynlygy 3 metr bolan köçe skameýkasy giň we amatly oturgyç üpjün edip, köp adamy rahat ýerleşdirip biler.Uzyn köçe skameýkasy seýilgähler, köçe, eýwan we beýleki açyk meýdançalar üçin has amatlydyr.

 • Zawodyň lomaý döwrebap dizaýny Daşky agaç seýilgähi

  Zawodyň lomaý döwrebap dizaýny Daşky agaç seýilgähi

  Döwrebap dizaýn Daşky agaç park skameýkasy ýokary hilli galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polat çarçuwalardan gurlupdyr. Oturgyçlar ýokary hilli gaty agaçdan ýasalyp, açyk meýdanyňyza tebigy gözellik goşýar. Agaç berkligi üçin seresaplylyk bilen saýlandy we köýnegiň ýyrtylmagyna we ýyrtylmagyna garşylyk, uzak wagtlap ulanylandan soň hem skameýkanyň asyl görnüşini saklamagyny üpjün edýär. Smoothumşak ýalpyldawuk ýer rahat gezelenç edýär, daş-töweregiňizi rahatlandyrmaga we doly baha bermäge mümkinçilik berýär. Döwrebap dizaýn agaç park skameýkasy köpçülikde giňden ulanylýar köçeler, meýdança, şäher seýilgähleri, jemgyýetçilik, howlular we ş.m.

 • Arka we poslamaýan polat çarçuwasy bilen häzirki zaman açyk oturgyç

  Arka we poslamaýan polat çarçuwasy bilen häzirki zaman açyk oturgyç

  Döwrebap açyk skameýkada, poslamaýan polat çarçuwasy bar, ol hem suwa, hem pos çydamly.Seýilgähdäki agaç oturgyçlar skameýkada ýönekeýlige we rahatlyga täsir edýär.Döwrebap bag oturgyjy hem goşmaça rahatlyk üçin arka tarapy bilen gelýär.Oturgyjyň oturgyjy we çarçuwasy aýrylyp bilner, bu bolsa ýük çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.Amatly giňişlik döretmek ýa-da açyk meýdanda ýygnanmak üçin goşmaça oturgyç bermek isleýän bolsaňyzam, häzirki zaman açyk oturgyç köp taraply we ajaýyp görnüşdir.
  Köçelerde, meýdançalarda, seýilgählerde, ýol ýakasynda we beýleki köpçülik ýerlerinde ulanylýar.

 • Köpçülikleýin dynç alyş arkasyz köçe skameýkasy

  Köpçülikleýin dynç alyş arkasyz köçe skameýkasy

  Yzky köçe skameýkasy ýokary hilli galvanizli polatdan we çydamly agaçdan ýasalýar.Köýnege çydamly, poslama garşy we ekologiýa taýdan arassa, uzak ömrüni we dowamlylygyny üpjün edýär.Açyk oturgyç, görnüşini ýitirmän gündelik ulanyşa garşy durmak üçin niýetlenendir.Sleumşak, akýan görnüşi we arassa çyzyklary bilen bu açyk oturgyç islendik açyk meýdana ýönekeýlik we stil täsir edýär.Üýtgeşik goltuk dizaýny ulanyjynyň rahatlygyny we amatlylygyny ýokarlandyrýar.Goşmaça howpsuzlyk üçin iş zolagyny ýere berkitmek üçin giňeltmek nurbatlary ulanylyp bilner.Bu aýratynlyk durnuklylygy üpjün edýär we heläkçilik töwekgelçiligini azaldýar.Bu köptaraply oturgyç söwda merkezlerine, köçelere, meýdançalara, seýilgählere, mekdeplere we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Seýilgähler we baglar üçin yzygiderli tegelek agaç oturgyçlary

  Seýilgähler we baglar üçin yzygiderli tegelek agaç oturgyçlary

  Bu Yzygiderli tegelek agaç oturgyçlary poslamaýan polatdan we gaty agaçdan, çydamly, pos we poslama çydamly, gün ýagyşly bolsun, her dürli howa çydap bilýär, Tegelek agaç oturgyç oturgyjy transport çykdajylaryny tygşytlamak üçin aýrylyp bilner, ýygnamak aňsat bolsa, köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, baglar, ýol ýakasy, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Alýumin çarçuwasy bilen täjirçilik açyk meýdanda oturgyçlar

  Alýumin çarçuwasy bilen täjirçilik açyk meýdanda oturgyçlar

  Döwrebap täjirçilik jemgyýetçilik seýilgähi, poslama garşy we poslama garşy aýratynlyklary bolan ýokary hilli alýumin çarçuwasyndan we agaçdan ýasalýar.Seýilgäh skameýkasy açyk howada dürli howa şertlerinde uzak wagtlap we gowy ýagdaýda ulanylyp bilner.Agaç örtükleriň arasyndaky aralyk gündelik ulanmak üçin ýeterlikdir we oturgyjyň salkyn we gurak bolmagyny üpjün edip, duran suwy we çyglylygy süpürmäge kömek edýär.Seýilgäh skameýkasy seýilgähler, ajaýyp ýerler, köçe, jemgyýetler, mekdepler we söwda bloklary ýaly açyk ýerler üçin amatlydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2