• banner_page

Daşky hapa gaplary

 • 38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  Bu metal örtülen täjirçilik zibil galyndylary ýönekeý we amaly nusgawy dizaýna eýedir, zibili aňsat zyňmak we ýygnamak üçin açyk ýokarky dizaýn bilen, demirden ýasalan söwda hapalary poslama çydamly we çydamly galvanizli polat zolaklardan ýasalyp bilner.
  Gara reňk has ýönekeý we atmosferaly, dokumadan doly, demirden ýasalan bu galyndylary daşamak üçin çykdajylary, reňkini, ululygyny tygşytlamak üçin saklap bolýar, seýilgähler, köçeler, mekdepler, söwda merkezleri, maşgalalar we başgalar üçin amatly bolup biler. ýerler

 • Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Metal täjirçilik 32 “Gallon hapa” kabul edijisi, graffiti we wandalizmiň öňüni alýan berk, uzyn tekiz polat korpusda poliester tozy bilen örtülen görnüşi görkezýär.Goşmaça güýç üçin metal zolak.Söwda hapalary aşa howa şertlerine çydap biler, olary açyk howada ulanmak üçin ajaýyp eder.Rainagyş gapagy gapagy ýagyşyň ýa-da garyň konteýner girmeginiň öňüni alýar.Gämi toplumyny we gara polatdan ýasalan gap-gaçlary öz içine alýar.
  Bu metal açyk hapanyň agyr kuwwaty, boşlugyň ýygylygyny azaldyp, köp mukdarda hapany dolandyryp biljekdigini üpjün edip biler.Polat çarçuwasy goşmaça güýç we durnuklylyk üpjün etmek üçin togalanan gyralar bilen gurlupdyr.
  Çydamlylygy möhümdir, Onuň doly kebşirlenen gurluşygy agyr ulanyşa we hyýanatçylykly çydamlylygy kepillendirýär.
  32 gallon kuwwaty bilen enjamlaşdyrylan zibil saklamak üçin giň ýer berýär.Diametri 27 ″ we beýikligi 39 ″ ölçemek, galyndylary zyňmak üçin ykjam, ýöne ygtybarly çözgüt üpjün edýär.

 • Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Açyk metal täjirçilik hapalary has ýokary öndürijilik üçin şekillendirilip bilner, görnüşi moda, ýokary derejeli we owadan we açyk hapalary zyňmak üçin ajaýyp saýlawdyr.

  Galvanizli polatdan ýasalan, açyk pürküji bejergisi, çydamly, çyzmaga çydamly, ýangyna garşy, okislenmä garşy poslama, boş gurluşyk täsirli howa akymyny ösdürýär we täze, arassa gurşaw üçin ysyň döremeginiň öňüni alýar.

  Polat galyndylary, şäher seýilgäh taslamalary, köçeler, mekdepler, şäher, jemgyýetler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde köplenç ulanylýar.

 • Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Bu täjirçilik metal hapalary, täjirçilik galyndylaryny kabul etmek indi monoton we içgysgynç bolmaz ýaly, näzik tegelek çukur dizaýnyny ulanyp biler.Qualityokary hilli galvanizli polat materialy ony aşaga çydamly, kislota-aşgar garşylygy, poslama garşy we beýleki aýratynlyklary edýär, çüýremegi we döwülmegini aňsatlaşdyrmaýar.
  Amatly dizaýn, şäher jemgyýetleri, köçeler, mekdepler, seýilgähler we beýleki ýerlerde amatly we çalt zibil klassifikasiýasy we bejergisi üçin amatlydyr.

 • 38 “Gallon” gök senagat daşky galyndylary kabul ediji söwda gap-gaçlary tekiz gapakly gaplar

  38 “Gallon” gök senagat daşky galyndylary kabul ediji söwda gap-gaçlary tekiz gapakly gaplar

  Bu gök açyk açyk galyndylary kabul etmek ýönekeý we nusgawy, açyk we galyndylary dolandyrmagyň amaly we täsirli çözgüdi.Söwda hapalary, daşky gurşawyň daşky gurşawyna garşy durmak üçin seresaplylyk bilen döredilip bilner, metal örtülen hapalar galvanizli polatdan ýasalýar, üstüni ýyrtmak, poslamak, poslama garşy durmak üçin termal sepilýär, hatda uzak howa şertlerinde-de Hyzmat ömri, ýokarky açyk dizaýn, hapa, reňk, ululyk, material aňsat we amatly taşlap bilýär, Logotip düzülip bilner, seýilgähler we köçeler ýaly köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Şäher häkimliginiň açyk howasy, gap-gaçlar täjirçilik daşarky hapa gaplary

  Şäher häkimliginiň açyk howasy, gap-gaçlar täjirçilik daşarky hapa gaplary

  Bu “Park Outdoor Refuse Bin”, nusgawy we ýönekeý görnüşli galvanizli polatdan ýasalan we gaty meşhur.täjirçilik daşky hapalar poslama garşylygy, owadan görnüşi, çydamlylygy, ýangynyň öňüni almak, suw geçirmezlik we daşky gurşawy goramak ýaly esasy aýratynlyklara eýe bolup biler.Daşky gurşawyň giň toplumyna uýgunlaşyp, daş-töweregi arassa we tertipli saklap biler.Zibilleri netijeli bölmek we daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak arkaly bu metal örtükli galyndylar köpçülik ýerlerinde arassaçylyk standartlaryny gowulandyrýar.Şonuň üçin demirden ýasalan hapalary kabul etmek amatly, täsirli we ekologiýa taýdan arassa açyk galyndylary dolandyrmak üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

  Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

  “Street Park” açyk galyndylar esasy material hökmünde galvanizli polatdan ýasalýar.Onuň ýüzüni pürküp, gapy panelini ýasamak üçin plastik agaç bilen birleşdirdik.Poladyň çydamlylygyny we poslama garşylygyny agaçlaryň tebigy gözelligi bilen birleşdirip, ýönekeý we ajaýyp görnüşe eýe.Suw geçirmeýän we antioksidant, ýapyk we açyk köpçülik ýerleri, söwda ýerleri, ýaşaýyş ýerleri, köçeler, seýilgähler we beýleki dynç alyş ýerleri üçin amatly.

  Daşarky hapalar daşarda ulanmak üçin niýetlenendir .Gaty berk gurluşyk howa şertlerine we zeperlere garşylygy üpjün edýär.Açyk hapalar, arassalanmagyň we yslaryň gaçmazlygy üçin howpsuzlyk gapagy bilen gelýär.Uly kuwwaty köp mukdarda galyndylary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.Açyk galyndylar, zibil taşlanyşyny höweslendirmek we arassalygy saklamak üçin köçeler, seýilgähler we pyýadalar ýaly köpçülik ýerlerine strategiki taýdan ýerleşdirilýär.Adamlara galyndylary jogapkärçilikli taşlamak üçin amatly we ulanmaga aňsat çözgüt hödürleýär, şeýlelik bilen has arassa, sagdyn gurşaw döredýär.

 • Jemgyýetçilik seýilgähi üçin agaçdan ýasalan tozan

  Jemgyýetçilik seýilgähi üçin agaçdan ýasalan tozan

  Söwda köpçülikleýin agaç tozan, durnuklylygy we poslama we poslama garşylygy üpjün etmek üçin galvanizli polat çarçuwadan ýasalýar.Açyk tozan, ähli howa şertleri üçin amatly.Metal bölekleri poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli polatdan, agaç bölekleri bolsa sosna, kamfor ýa-da plastmassa agaçdan (birleşdirilen agaç) ýasalyp bilner .Biziň zawodymyz 17 ýyl hapa gaplaryny öndürmekde ýöriteleşýär.Meýdany 28,800 inedördül metr bolan önümçilik bazamyz bar.Reňk, stil, material we ululyk.translate görnüşinde özleşdirme opsiýalaryny hödürleýäris.

  Köçe taslamalary, şäher seýilgähleri, meýdança, baglar, ýol ýakasy, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Şkaf bilen çalt nahar restorany

  Şkaf bilen çalt nahar restorany

  Dürli stiliň bezeg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin galvanizli polat, poslamaýan polat, plastmassa agaç we gaty agaç ýaly bu restoran hapa gaplary üçin dürli material wariantlaryny hödürleýäris.Poslama has çydamly we arassalamak aňsat.Kwadrat görnüşi ýer tygşytlaýar.Gapak aşhana galyndylarynyň ysyny ýapdy.Kofe dükanlary, restoran, myhmanhana we ş.m.

 • Köçäniň daşynda gaýtadan işleýän gap, köpçülikleýin täjirçilik agaç gaýtadan işleýän gaplar

  Köçäniň daşynda gaýtadan işleýän gap, köpçülikleýin täjirçilik agaç gaýtadan işleýän gaplar

  Bu täjirçilik agaçdan ýasalan gapda galvanizli polatdan we birleşdirilen agaçdan ybarat kombinasiýa bar.Onuň dizaýny häzirki zaman, ýönekeý we ajaýyp, ajaýyp berkligi we poslama garşylygy bilen.Jübüt hapalar, dürli görnüşli galyndylary aňsat bölmäge mümkinçilik berýän zibil klassifikasiýasyny aňsatlaşdyryp biler.Gabygyň tekiz we tekiz daşky görnüşi arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.Güýçli gurluşy bilen bu seýilgäh hapasy köçeler, şäher seýilgähleri, howlular, meýdança, ýol kenarlary, söwda merkezleri, mekdepler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde ulanmak üçin amatly bolup biler.

 • Köçe seýilgähi täjirçilik sortlaşdyryş binasy daşarda öndüriji

  Köçe seýilgähi täjirçilik sortlaşdyryş binasy daşarda öndüriji

  Bu döwrebap dizaýn Täjirçilik sortlaýyş açyk gaýtadan işlemek binasynda, plastmassa ýa-da gaty agaç bilen birleşdirilen galvanizli polat çarçuwasy bar.Poslama garşy, çydamly, tebigy we ekologiýa taýdan arassa.Baý reňk saýlawlary hapany has şahsylaşdyrýar we gözüňi özüne çekýär.Bu 3 bölümi gaýtadan işleýän gap, galyndylary tertipleşdirmegi kynlaşdyrýar we içki gap berkligi üçin galvanizli polatdan ýasalýar.Agajyň tebigy gözelligi diňe bir estetiki özüne çekijiligi artdyrman, eýsem islendik açyk meýdanda üznüksiz garyşýar.Berk agaç tagtalar çişirilmeginiň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin seresaplylyk bilen bejerilýär we olary islendik howada ygtybarly edýär.Daşky gurşawyň gödek ulanylmagyna garşy durmak üçin döredilen we uzak wagtlap işlemegi we poslama garşylygy üpjün edýär.Reňk, nyşan, ululyk we ş.m. ýaly özleşdirme opsiýalary.Köçeler, seýilgähler, jemgyýetçilik, söwda merkezleri, mekdepler we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Jemgyýetçilik täjirçilik açyk gapagy 2 gapakly gap

  Jemgyýetçilik täjirçilik açyk gapagy 2 gapakly gap

  Bu täjirçilik açyk gaýtadan işleýän gap owadan we amaly, daşky gaýtadan işleýän gapyň goşa çelek dizaýny, daşky gurşawy goramak üçin toparlara bölünýär we gaýtadan işlenýär, bu agaçdan ýasalan gap tegelek, galvanizli polatdan we gaty agaçdan ýasalan, sütünler bilen enjamlaşdyrylan, täjirçilik gaýtadan işlemek gap ýerden degişli beýiklikde, zibili taşlamak aňsat we giňeldilen gong sim bilen ýere dikeldilip bilner.Köçe, şäher seýilgähi we beýleki ýerler üçin amatly. Köçelere, seýilgählere, meýdançalara, jemgyýetlere we beýleki köpçülik ýerlerine degişlidir.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4