• banner_page

Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

Gysga düşündiriş:

“Street Park” açyk galyndylar esasy material hökmünde galvanizli polatdan ýasalýar.Onuň ýüzüni pürküp, gapy panelini ýasamak üçin plastik agaç bilen birleşdirdik.Poladyň çydamlylygyny we poslama garşylygyny agaçlaryň tebigy gözelligi bilen birleşdirip, ýönekeý we ajaýyp görnüşe eýe.Suw geçirmeýän we antioksidant, ýapyk we açyk köpçülik ýerleri, söwda ýerleri, ýaşaýyş ýerleri, köçeler, seýilgähler we beýleki dynç alyş ýerleri üçin amatly.

Daşarky hapalar daşarda ulanmak üçin niýetlenendir .Gaty berk gurluşyk howa şertlerine we zeperlere garşylygy üpjün edýär.Açyk hapalar, arassalanmagyň we yslaryň gaçmazlygy üçin howpsuzlyk gapagy bilen gelýär.Uly kuwwaty köp mukdarda galyndylary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.Açyk galyndylar, zibil taşlanyşyny höweslendirmek we arassalygy saklamak üçin köçeler, seýilgähler we pyýadalar ýaly köpçülik ýerlerine strategiki taýdan ýerleşdirilýär.Adamlara galyndylary jogapkärçilikli taşlamak üçin amatly we ulanmaga aňsat çözgüt hödürleýär, şeýlelik bilen has arassa, sagdyn gurşaw döredýär.


 • Model:HBW105 çal
 • Material:Galvanizli polat / Poslamaýan polat, Plastiki agaç
 • Ölçegi:L400 * W450 * H900 mm
 • Arassa agram (KG): 61
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Daşky galyndylar binasynyň köçesi, hapa gaplaryň daşynda

  Haryt maglumatlary

  Marka

  Haoyida Kompaniýanyň görnüşi Öndüriji

  Faceerüsti bejermek

  Daşky poroşok örtük

  Reňk

  Goňur, ýöriteleşdirilen

  MOQ

  10 sany

  Ulanylyşy

  Söwda köçesi, seýilgäh, kwadrat , açyk, mekdep, ýol ýakasy, şäher seýilgähi taslamasy, deňiz kenary, jemgyýet we ş.m.

  Töleg möhleti

  T / T, L / C, Western Union, Pul gramy

  Kepillik

  2 ýyl

  Gurnama usuly

  Giňeltmek boltlary bilen ýere berkidilen adaty görnüş.

  Şahadatnama

  SGS / TUV Rheinland / ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 / Patent şahadatnamasy

  Gaplamak

  Içki gaplama: köpürjikli film ýa-da kagyz kagyzy uter Daşarky gaplama: karton guty ýa-da agaç guty

  Eltip bermegiň wagty

  Goýum alandan 15-35 gün soň
  HBW105-1
  HBW105-3
  HBW105-6

  Biziň işimiz näme?

  Esasy önümlerimiz açyk hapalar, seýilgäh skameýkalary, metal piknik stoly, täjirçilik ekýänler, açyk welosiped tekerleri, polat bollar we ş.m. Olar ulanylyşyna görä seýilgäh mebellerine, täjirçilik mebellerine, köçe mebellerine, açyk mebellere we ş.m. bölünýärler.

  Önümlerimiz esasan şäher seýilgähleri, söwda köçeleri, meýdançalar we jemgyýetler ýaly köpçülik ýerlerinde ulanylýar. Güýçli poslama garşylygy sebäpli çöllerde, kenarýaka sebitlerinde we dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly. Ulanylýan esasy materiallar alýuminidir , 304 poslamaýan polat, 316 poslamaýan polat, galvanizli polat çarçuwa, kamfor agajy, çaý, plastmassa agaç, üýtgedilen agaç we ş.m.

  Näme üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris?

  17 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen zawodymyz, talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin nou-hau eýe.Aýratyn islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Zawodymyz 28,800 inedördül metr meýdany eýeleýär we ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu bize çalt tabşyrylmagyny üpjün edip, uly sargytlary synap görmäge mümkinçilik berýär.Biz size bil baglap boljak uzak möhletli üpjün ediji.Zawodymyzda müşderileriň razylygyny gazanmak iň möhüm meseledir.Anyhli ýüze çykan meseleleri haýal etmän çözmäge we satuwdan soň kepillendirilen goldaw bermäge taýýardyrys.Siziň rahatlygyňyz biziň kepilligimizdir.Üstünlik biziň ilkinji aladamyzdyr.SGS, TUV Rheinland, ISO9001 ýaly meşhur guramalardan şahadatnama aldyk.Biziň berk hil gözegçilik çärelerimiz, müşderilere ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinip, önümçiligimiziň her bir ugruna ýakyndan gözegçilik etmegi kepillendirýär.Iň ýokary önümler, çalt eltip bermek we zawodyň bäsdeşlik bahalary bilen buýsanýarys.Ajaýyp öndürijilige bolan ygrarlylygymyz, päsgelçiliksiz hil we hyzmaty saklamak bilen maýa goýumlaryňyz üçin iň amatly bahany almagyňyzy üpjün edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň