• banner_page

Agaç piknik stoly

 • Döwrebap seýilgäh piknik stoly köçe mebel öndürijisi

  Döwrebap seýilgäh piknik stoly köçe mebel öndürijisi

  Park piknik stoly gaty agaçdan we metal çarçuwadan ýasalýar.Demir çarçuwasy galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan, agaç bolsa sosna, kamfor, çaý ýa-da plastmassa agaç bolup biler.Islegleriňize görä düzülip bilner.Seýilgäh piknik stolunyň daş ýüzüne suw geçirmeýän we poslama garşylygy üpjün etmek üçin açyk howada sepildi, dürli howa şertlerinde ulanmak üçin amatly boldy.

  Piknik stolunyň ýönekeý we tebigy dizaýny, açyk howada naharlanmakdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Köçedäki açyk piknik stoly giň we amatly bolup, maşgala ýygnanyşyklarynyň ýa-da dostlaryň ýygnanyşygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp, azyndan 6 adamy kabul edip biler.Seýilgähler we köçeler ýaly köpçülik ýerleri üçin amatly.

 • Oturgyç bilen açyk agaç döwrebap agaç piknik stoly

  Oturgyç bilen açyk agaç döwrebap agaç piknik stoly

  Bu döwrebap agaç piknik stoly sökülip, ​​ýygnamagy aňsatlaşdyrýar we gurluşynda durnuklylygy üpjün edýär.Onda galvanizli polat çarçuwasy we üstünde açyk pürküji örtük bar, çydamlylygy, durnuklylygy we pos garşylygyny kepillendirýär.Agaç we poslamaýan poladyň utgaşmasy dürli çärelere we gurşawlara laýyk moda we amaly açyk oturgyç çözgüdini döredýär. Köp funksiýaly dizaýny we berk gurluşy bilen bu piknik stoly köptaraply, ulanyjy üçin amatly we uzyn gözleýän adamlar üçin iň amatly saýlawdyr. - açyk seýilgäh mebelleri.

 • Zontikli deşik seýilgähi köçe mebelleri bilen häzirki zaman piknik stoly

  Zontikli deşik seýilgähi köçe mebelleri bilen häzirki zaman piknik stoly

  Döwrebap dizaýn edilen açyk piknik stollarymyz howa çydamly birleşdirilen agaç materialdan ýasalýar we ýylyň dowamynda açyk howada ulanmak üçin galvanizli polat çarçuwany öz içine alýar. Günüň ajaýyp goragyny üpjün etmek, stoluň reňkini we daşky görnüşini saklamagy üpjün etmek üçin önümçilik döwründe UV inhibitorlary goşulýar. wagtyň geçmegi bilen.Mundan başga-da, çyglylyga çydamly material adaty agaç stollary bilen umumy bolan çişirmek ýa-da döwmek ýaly umumy problemalaryň öňüni alýar.Bu tegelek piknik stoly diňe bir ajaýyp görünmeýär, minimal tehniki hyzmaty talap edýär.Çydamlylygy, dürli meýdançalarda, köçelerde, seýilgählerde we şypahanalarda ulanmak üçin amatly edýär.

 • Seýilgäh stoly Döwrebap täjirçilik piknik stoly açyk meýdanda

  Seýilgäh stoly Döwrebap täjirçilik piknik stoly açyk meýdanda

  Döwrebap piknik stoly owadan we amalydyr. Gaty agaç bilen poslamaýan poladyň utgaşmasyny kabul edýär. Gaty gurluş, stoluň ýygy-ýygydan ulanylmagyna we dürli howa şertlerine çydap biljekdigini üpjün edýär. Agaç üstü tebigy we dokumadan doly. Poslamaýan polat çarçuwasy poslamaýan we poslama garşy, stoluň hyzmat möhletini uzaldýar we owadan saklaýar. 3,5 metrlik iş stoly maşgala ýygnanyşyklary ýa-da dostlary üçin azyndan 8 adamy kabul edip biler.Pleönekeý daşky dizaýn, moda we amaly, açyk meýdanyňyzy has owadan edýär.Materiallar we ululyklar şahsy zerurlyklara görä düzülip bilner.Maşgala ýygnanyşygy bolsun ýa-da jemgyýetçilik çäresi bolsun, piknik stolunyň berk dizaýny açyk we ygtybarly oturgyç çözgütleriniň üpjün edilmegini üpjün edip biler.

 • Häzirki zaman täjirçilik açyk seýilgäh piknik stoly we oturgyç

  Häzirki zaman täjirçilik açyk seýilgäh piknik stoly we oturgyç

  Bu seýilgäh piknik stoly ýokary hilli poslamaýan polatdan we tebigy çaýdan ýasalýar. Çaýyň tebigy we baky gözelligi islendik daşky gurşawy doldurýar, daş-töweregine azajyk ýylylyk we nepislik goşýar. ähli ýaşdaky ulanyjylar üçin. Häzirki zaman piknik stoly moda we amaly.Poslamaýan polat çarçuwasy piknik stolunyň berkligini ýokarlandyrýar we ajaýyp goldaw we durnuklylygy üpjün edýär.Aşagy stollaryň we oturgyçlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin giňeltmek nurbatlary bilen ýere dikip bolýar.Stollar we oturgyçlar azyndan 4-6 adamy kabul edip biler we köçeler, seýilgähler, baglar, açyk restoranlar, baglar, balkonlar, myhmanhanalar, mekdepler we ş.m. ýaly köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

 • Häzirki zaman täjirçilik açyk piknik stollary Şäher köçe mebelleri

  Häzirki zaman täjirçilik açyk piknik stollary Şäher köçe mebelleri

  Döwrebap täjirçilik açyk piknik stoly seýilgähler, köçeler, mekdepler, dynç alyş ýerleri we ş.m. üçin niýetlenendir. Uly tegelek piknik stoly size we dostlaryňyza we maşgalaňyza oturmak, dynç almak, iýmek we tagta oýunlary oýnamak üçin ýer berýär.Aýrylyp bilinýän dizaýn, transport çykdajylaryny tygşytlamak aňsat, ýygnamak aňsat, ýere berkidilip bilner, ygtybarly we güýçli, berkligi we hyzmat möhletini üpjün etmek üçin galvanizli polat ýa-da poslamaýan polat çarçuwasyny saýlaýar.Mundan başga-da, açyk spreý bejergisi piknik stollaryna ähli howa şertlerine laýyk gelýän poslama garşylygy we okislenme garşylygyny berýär.

  Zontik deşikli häzirki zaman açyk piknik stollary

 • Açyk meýdanda döwrebap piknik stoly şäher köçe mebelleri

  Açyk meýdanda döwrebap piknik stoly şäher köçe mebelleri

  Bu açyk piknik stolunyň özboluşly, döwrebap we ajaýyp dizaýny bar.Açyk döwrebap piknik stoly çydamlylygy göz öňünde tutup döredildi.Galvanizli polat çarçuwadan we gaty agaçdan (ýa-da plastmassa agaçdan) ybarat.Polat çarçuwasy ajaýyp goldaw we durnuklylygy üpjün edýär, stoluň ähli howa şertlerine we ýygy-ýygydan ulanylmagyna çydap bilýär. Galvanizli örtük polady posdan we poslama garşy goraýar, ömrüni uzaldýar we daşky görnüşini saklaýar.

  Talaplaryňyza görä düzüp bileris.Çarçuwaly galvanizli polatdan ýa-da poslamaýan polatdan, stoluň ýokarsy we oturgyçlary sosna, plastmassa agaçdan ýa-da birleşdirilen agaçdan ýasalyp bilner.

 • Täjirçilik köçesi üçin gaýtadan işlenen plastik piknik stollary we oturgyçlar

  Täjirçilik köçesi üçin gaýtadan işlenen plastik piknik stollary we oturgyçlar

  Gaýtadan işlenen plastik piknik stollary ýokary hilli galvanizli polatdan we plastmassa agaçdan ýasalyp, çydamlylygy, howanyň garşylygyny, daşky gurşawy goramagy we poslama garşylygy üpjün edýär. Gara metal çarçuwasy agaç planşetiň üstüni ýetirýär, moda we tebigatyň ajaýyp birleşmesini döredýär. açyk açyk döwrebap piknik stoly we oturgyç dürli ýagdaýlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çeýe ýerleşdirilipdir. Bu toplum bir wagtyň özünde azyndan dört adamy ýerleşdirip biler. Seýilgähler, köçeler, açyk meýdançalar, restoran, kafe, balkonlar we beýleki açyk meýdançalar üçin amatly gurşawy.

 • Söwda köçe mebelleri üçin zontik deşikli döwrebap seýilgäh piknik stoly

  Söwda köçe mebelleri üçin zontik deşikli döwrebap seýilgäh piknik stoly

  Döwrebap seýilgäh piknik stoly ajaýyp we owadan, plastmassa agaçdan we galvanizli polat çarçuwadan, güýçli we amaly, pos çydamly we poslama çydamly, dürli howa şertleri üçin amatly, işlemegi, giň tegelegi bilen bezelipdir. amatly oturgyç üpjün edýär, adaty gönüburçly stoldan has köp adamy ýerleşdirip biler we stoluň berk gurluşy agyr ýüklerde-de durnuklylygy üpjün edýär.Maşgala ýygnanyşygy, barbekýu ýa-da dostlaryňyz bilen piknik bolsun, giň nahar meýdançasy iýmit, içgiler we oýunlar üçin giň ýer hödürleýär, bu açyk howada dürli çäreleri geçirmek üçin köpugurly görnüşe öwrülýär.

 • Seýilgähiň daşyndaky agyr wezipe Piknik stoly gaýtadan işlenen plastmassa

  Seýilgähiň daşyndaky agyr wezipe Piknik stoly gaýtadan işlenen plastmassa

  Seýilgähiň daşyndaky bu agyr wezipe, durnuklylygy, pos garşylygy we çydamlylygy bilen galvanizli polatdan we PS agaçdan ýasalýar.Piknik stoly altyburç dizaýn bolup, jemi alty oturgyç, maşgalanyň we dostlaryň janly wagt paýlaşmak isleglerini kanagatlandyrýar.Zontik deşigi stoluň ýokarsynda saklanýar, açyk nahar iýmek üçin oňat kölege funksiýasyny üpjün edýär.Bu açyk stol we oturgyç, seýilgäh, köçe, baglar, eýwan, açyk restoranlar, kofe dükanlary, balkon we ş.m. ýaly açyk ýerler üçin amatlydyr.

 • 8 fut Park metal agaç piknik stoly gönüburçly

  8 fut Park metal agaç piknik stoly gönüburçly

  Demir agaç piknik stoly ýokary hilli galvanizli polatdan ýasalan çarçuwadan ýasalýar, daş ýüzüne pürkülýär, çydamly, pos çydamly, poslama çydamly, gaty agaç stoly we oturgyç, tebigy we owadan, ýöne arassalamak aňsat.Döwrebap açyk seýilgäh stoly, seýilgähler, köçeler, meýdança, teraslar, açyk restoranlar, kafeler we ş.m. ýaly açyk ýerler üçin amatly 4-6 adamy kabul edip biler.

 • Häzirki zaman kompozit piknik stol parky gaýtadan işlenen plastik piknik oturgyçlary

  Häzirki zaman kompozit piknik stol parky gaýtadan işlenen plastik piknik oturgyçlary

  Çydamly galvanizli polatdan we birleşdirilen agaçdan ýasalan seýilgäh piknik stoly çydamlylygy bilen tanalýar.Birleşdirilen piknik stoly aňsat göçürmek üçin aýratyn işlenip düzülendir we gaty polat agaç gurluşy durnuklylygy, çydamlylygy, poslama garşylygy, ýagyşdan goramagy we dürli howa şertlerini üpjün edýär. Durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin aşagy giňeltmek nurbatlary bilen ýere berk berkidilip bilner. 6-8 adamy kabul edip bilýär we ýönekeý we ajaýyp dizaýny we berk gurluşy sebäpli seýilgähler, köçeler, meýdançalar, teraslar, açyk restoranlar ýa-da şypahanalar üçin amatlydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2