• banner_page

Daşky metal hapalary

 • 38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  38 Gallon gara metal, daşarda söwda üçin hapany kabul edýär

  Bu metal örtülen täjirçilik zibil galyndylary ýönekeý we amaly nusgawy dizaýna eýedir, zibili aňsat zyňmak we ýygnamak üçin açyk ýokarky dizaýn bilen, demirden ýasalan söwda hapalary poslama çydamly we çydamly galvanizli polat zolaklardan ýasalyp bilner.
  Gara reňk has ýönekeý we atmosferaly, dokumadan doly, demirden ýasalan bu galyndylary daşamak üçin çykdajylary, reňkini, ululygyny tygşytlamak üçin saklap bolýar, seýilgähler, köçeler, mekdepler, söwda merkezleri, maşgalalar we başgalar üçin amatly bolup biler. ýerler

 • Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Lomaý gara 32 gallon hapalary kabul edýän metal täjirçilik hapalary, ýagyş Bonnet gapagy bilen bolup biler

  Metal täjirçilik 32 “Gallon hapa” kabul edijisi, graffiti we wandalizmiň öňüni alýan berk, uzyn tekiz polat korpusda poliester tozy bilen örtülen görnüşi görkezýär.Goşmaça güýç üçin metal zolak.Söwda hapalary aşa howa şertlerine çydap biler, olary açyk howada ulanmak üçin ajaýyp eder.Rainagyş gapagy gapagy ýagyşyň ýa-da garyň konteýner girmeginiň öňüni alýar.Gämi toplumyny we gara polatdan ýasalan gap-gaçlary öz içine alýar.
  Bu metal açyk hapanyň agyr kuwwaty, boşlugyň ýygylygyny azaldyp, köp mukdarda hapany dolandyryp biljekdigini üpjün edip biler.Polat çarçuwasy goşmaça güýç we durnuklylyk üpjün etmek üçin togalanan gyralar bilen gurlupdyr.
  Çydamlylygy möhümdir, Onuň doly kebşirlenen gurluşygy agyr ulanyşa we hyýanatçylykly çydamlylygy kepillendirýär.
  32 gallon kuwwaty bilen enjamlaşdyrylan zibil saklamak üçin giň ýer berýär.Diametri 27 ″ we beýikligi 39 ″ ölçemek, galyndylary zyňmak üçin ykjam, ýöne ygtybarly çözgüt üpjün edýär.

 • Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Açyk metal täjirçilik hapalary polat galyndylary

  Açyk metal täjirçilik hapalary has ýokary öndürijilik üçin şekillendirilip bilner, görnüşi moda, ýokary derejeli we owadan we açyk hapalary zyňmak üçin ajaýyp saýlawdyr.

  Galvanizli polatdan ýasalan, açyk pürküji bejergisi, çydamly, çyzmaga çydamly, ýangyna garşy, okislenmä garşy poslama, boş gurluşyk täsirli howa akymyny ösdürýär we täze, arassa gurşaw üçin ysyň döremeginiň öňüni alýar.

  Polat galyndylary, şäher seýilgäh taslamalary, köçeler, mekdepler, şäher, jemgyýetler we ş.m. ýaly köpçülik ýerlerinde köplenç ulanylýar.

 • Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Park metal hapalary täjirçilik polatdan daşarda gap-gaçlary ret edip biler

  Bu täjirçilik metal hapalary, täjirçilik galyndylaryny kabul etmek indi monoton we içgysgynç bolmaz ýaly, näzik tegelek çukur dizaýnyny ulanyp biler.Qualityokary hilli galvanizli polat materialy ony aşaga çydamly, kislota-aşgar garşylygy, poslama garşy we beýleki aýratynlyklary edýär, çüýremegi we döwülmegini aňsatlaşdyrmaýar.
  Amatly dizaýn, şäher jemgyýetleri, köçeler, mekdepler, seýilgähler we beýleki ýerlerde amatly we çalt zibil klassifikasiýasy we bejergisi üçin amatlydyr.

 • 38 “Gallon” gök senagat daşky galyndylary kabul ediji söwda gap-gaçlary tekiz gapakly gaplar

  38 “Gallon” gök senagat daşky galyndylary kabul ediji söwda gap-gaçlary tekiz gapakly gaplar

  Bu gök açyk açyk galyndylary kabul etmek ýönekeý we nusgawy, açyk we galyndylary dolandyrmagyň amaly we täsirli çözgüdi.Söwda hapalary, daşky gurşawyň daşky gurşawyna garşy durmak üçin seresaplylyk bilen döredilip bilner, metal örtülen hapalar galvanizli polatdan ýasalýar, üstüni ýyrtmak, poslamak, poslama garşy durmak üçin termal sepilýär, hatda uzak howa şertlerinde-de Hyzmat ömri, ýokarky açyk dizaýn, hapa, reňk, ululyk, material aňsat we amatly taşlap bilýär, Logotip düzülip bilner, seýilgähler we köçeler ýaly köpçülik ýerlerine degişlidir.

 • Şäher häkimliginiň açyk howasy, gap-gaçlar täjirçilik daşarky hapa gaplary

  Şäher häkimliginiň açyk howasy, gap-gaçlar täjirçilik daşarky hapa gaplary

  Bu “Park Outdoor Refuse Bin”, nusgawy we ýönekeý görnüşli galvanizli polatdan ýasalan we gaty meşhur.täjirçilik daşky hapalar poslama garşylygy, owadan görnüşi, çydamlylygy, ýangynyň öňüni almak, suw geçirmezlik we daşky gurşawy goramak ýaly esasy aýratynlyklara eýe bolup biler.Daşky gurşawyň giň toplumyna uýgunlaşyp, daş-töweregi arassa we tertipli saklap biler.Zibilleri netijeli bölmek we daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak arkaly bu metal örtükli galyndylar köpçülik ýerlerinde arassaçylyk standartlaryny gowulandyrýar.Şonuň üçin demirden ýasalan hapalary kabul etmek amatly, täsirli we ekologiýa taýdan arassa açyk galyndylary dolandyrmak üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Poslamaýan polat gaýtadan işleýän gap öndürijiniň daşynda klassifikasiýa

  Poslamaýan polat gaýtadan işleýän gap öndürijiniň daşynda klassifikasiýa

  Gaýtadan işleýän gapyň daşynda, uly kuwwat.Galyndylary taşlamagyň ýygylygyny we mukdaryny azaltmak we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak.
  Howanyň we dürli gurşawyň kynçylyklaryna garşy durmak üçin çydamly galvanizli ýa-da poslamaýan polatdan bar.
  Iş ýerleri, meýdança, köçe, seýilgäh, oýun meýdançalary we köpçülik ýerleri üçin amatly şahsylaşdyrylan goldawy goldaň.

  Zibil klassifikasiýasyny we gaýtadan işlemegi ýeňilleşdirmek we amatly köçe gurşawyny döretmek üçin dört bölümli zibil gaýtadan işleýän gaplar bar.

 • 3 bölümli metal täjirçilik gaýtadan işleýän gaplar

  3 bölümli metal täjirçilik gaýtadan işleýän gaplar

  Daşky gaýtadan işleýän gapda daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak üçin sortlap we saklap boljak üç sany hapa zibili bar.Poslamaýan polatdan ýasalan material, çydamly,
  Ajaýyp görnüş we amaly funksiýalar, şäher seýilgählerine, şäher köçelerine, baglara, ýol ýakasyna, ýaşaýyş ýerlerine, mekdeplere we beýleki ýerlere degişlidir.

 • Reňkli açyk meýdançadaky hapa gaplary seýilgähi, açyk gaplary gaýtadan işlemek

  Reňkli açyk meýdançadaky hapa gaplary seýilgähi, açyk gaplary gaýtadan işlemek

  Daşky seýilgäh meýdançasyndaky hapa gaplary üç sany garaşsyz bölümden durýar.Olaryň özboluşly görnüşi bolan ýörite dizaýny bar, bu kombinasiýany erkin düzmäge we ýakymly atmosfera döretmek üçin owadan stikerler bilen bezemäge mümkinçilik berýär.Şol sebäpli çagalar seýilgählerinde, oýun meýdançalarynda we şuňa meňzeş beýleki ýerlerde ýerleşdirmek üçin amatlydyr.

  Qualityokary hilli galvanizli polatdan ýasalan Açyk meýdançadaky hapa gaplary uly kuwwata eýedir we ýeterlik ýük göterijilik ukybyny we çydamlylygyny üpjün etmek üçin üstünde örtülendir.Olar açyk howada ulanmak üçin ýörite döredilen we oýun meýdançalary, seýilgähler, köçeler, mekdepler, söwda merkezleri we beýleki köpçülik ýerleri üçin amatlydyr.

  ODM we ODEM elýeterli

  Reňk, ululyk, material, Logotip düzülip bilner
  2006,17 ýyllyk önümçilik tejribesi
  Örän ýokary hilli, zawodyň lomaý bahasy, çalt eltip bermek!

 • “Aştraý” öndürijisi bilen meýdança açyk jemgyýetçilik seýilgähi

  “Aştraý” öndürijisi bilen meýdança açyk jemgyýetçilik seýilgähi

  Park hapa gap-gaçlary poslamaýan, çydamly, arassalamak aňsat we açyk howada ulanmak üçin ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Galyndylary taşlanyňyzda arassalamak işini ýeňilleşdirmek üçin gapak we içki çelek bilen gelýär.Mundan başga-da, onuň kwadrat dizaýny giňişligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Bu hapa gapynyň özboluşly aýratynlygy, ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan we çilim düwmelerini aňsatlyk bilen taşlap boljak kül dizaýnydyr. Bu gapyň ýokary dizaýnynyň we hiliniň size ýakymly tejribe getirjekdigine ynanýarys. .

 • 120 litr daşarda durýan metal, külli gyzyl reňkli gap

  120 litr daşarda durýan metal, külli gyzyl reňkli gap

  120 litr daşarda durýan metal perforasiýa edilen gyzyl reňkli gap, ýokary çydamlylygy, posuň öňüni almak we poslamagyň öňüni almak üçin galvanizli polatdan ýasalýar, kül bilen ýokarky şäher şäher köçelerinde, meýdançalarda, seýilgählerde we ş.m. ulanylyp bilner.
  Özboluşly deşikli dizaýny, owadan görnüşe goşmaça, şeýle hem howa çalşygyny üpjün etmek, ysyň köpelmeginiň öňüni almak.Mundan başga-da, aýlanyp bilýär, hapa zyňmak aňsat.

 • Zawodyň adaty köpçülikleýin hapa gaplary metal daşarda gaýtadan işleýän gap

  Zawodyň adaty köpçülikleýin hapa gaplary metal daşarda gaýtadan işleýän gap

  Bu, futbol elementlerini birleşdirýän we şahsylaşdyrylan özleşdirmegi goldaýan özboluşly içi boş dizaýn bilen stadionda ulanylýan goşa metal köçe gaýtadan işlemek binasydyr.Diňe moda we owadan bolmak bilen çäklenmän, howanyň aýlanmagyna hem aýratyn ysy dolandyrýar.Jübüt barrel dizaýny, toparlara bölmek aňsat, dürli ýerlerde zibil klassifikasiýasynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Seýilgähler, mekdepler, köçeler ýa-da jemgyýetler bolsun, daşky gurşawyňyzy goramak üçin ygtybarly çözgütler berip bileris.

123Indiki>>> Sahypa 1/3